ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (τροποποίηση)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 980.567,04 (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ)

CPV: 45231300-8 Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής https://prosotsani.gr. 

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης του συστήματος www.promitheus.gov.gr. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 13-01-2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μμ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 18-01-2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 πμ.

Το σύστημα υποβολής των προσφορών είναι το σύστημα με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης κατά την παρ. 2α του άρθρου 95 του Ν. 4412/2016.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα δεκατριών μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ στο ύψος του ποσού του προϋπολογισμού και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1α. του άρθρου 302 του N.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 21.600,00 ευρώ.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΠ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» & Ίδιους πόρους.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Κατεβάστε τα επισυναπτόμενα έγγραφα

 

 ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις της αναθέτουσας Αρχής επί  ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με το διαγωνισμό του  έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  Τ.Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» 

Αναφορικά με υποβληθέν ερώτημα που κατατέθηκε την 27-12-2012 για το διαγωνισμό του έργου  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ.ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με Α/Α ΕΣΗΔΗΣ  194768  

Παρακαλούμε, όπως επιβεβαιώσετε ότι τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Γ & 22.Δ της διακήρυξης  αφορούν, πλέον του ανεκτέλεστου, τουλάχιστον την πλήρωση της παραγράφου 5 και άνω του αρ. 100  του Ν.3669/2008. Επίσης, παρακαλούμε για τη δημιουργία νέου ΕΕΕΣ, 

το οποίο και θα αποτελέσει τεύχος της διακήρυξης, καθώς σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο του  άρθρου 23.1 της διακήρυξης προβλέπεται ειδικό πεδίο δήλωσης του ανεκτέλεστου υπολοίπου των  εργολαβικών συμβάσεων, το οποίο δεν έχει ανοιχθεί στο υφιστάμενο ΕΕΕΣ 

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

Ερώτημα Α 

Σύμφωνα με την εγκεκριμένη διακήρυξη και στο άρθρο 22 αναφέρεται ότι: 

22.Γ. Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο  άρθρο 100 του Ν.3669/2008 (ΦΕΚ 116/Α/18-06-2008) ή όπως ορίζονται στο άρθρο 51 του Π.Δ.  71/2019 (ΦΕΚ 112/Α/03-07-2019). 

22.Δ. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή  Η/Μ» πρέπει να έχουν τεχνική και επαγγελματική ικανότητα όπως ορίζεται από το άρθρο 52 του  Π.Δ. 71/2019. Επισημαίνεται ότι λόγω των οριζόμενων στις μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 65 παρ. 6)  του Π.Δ. 71/2019, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί και συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς  εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 100 του Ν. 3669/2008  στην κατηγορία «ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή Η/Μ». 

και για έργα προϋπολογισμού 980.567,04€ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) όπως αναφέρεται στο  άρθρο 21.  

Ερώτημα Β  

Προχωρήσαμε στη δημιουργία νέου ΕΕΕΣ όπου προβλέπεται το πεδίο δήλωσης του ανεκτέλεστου  στο ΜΕΡΟΣ IV: Κριτήρια επιλογής- Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια   

 Η Προϊσταμένη Δ/νσης Τ.Υ. 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200