ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2023

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

 

Προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχων για την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2023 ».

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Χρήστου Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200 Προσοτσάνη,τηλ.25222350152,Email:manaridou@prosotsani.gr,

2. Κωδικοί CPV: 03333000-4,39830000-9,15000000-8,15411110-6,15500000-3,03100000-3,15100000-9,03311000-2,

3. Διαδικασία: Ηλεκτρονικός Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές

4. Περιγραφή αντικειμένου διαγωνισμού: «Προμήθεια Τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων ειδών για το Δήμο Προσοτσάνης και τα Νομικά Πρόσωπα για το έτος 2023».

5.Γλώσσα Σύνταξης Προσφορών: Ελληνική

6.Κριτήρια κατακύρωσης: Κριτήριο κατακύρωσης είναι πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

7. Προϋπολογισμός: 98.115,00€ με τον ΦΠΑ.

8. Υποδιαίρεση της προμήθειας σε τμήματα : Τα είδη επιμερίζονται σε δεκατέσσερα (14) τμήματα/ομάδες . Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα (ομάδες) της προμήθειας, για τη συνολική ωστόσο προκηρυχθείσα ποσότητα του κάθε τμήματος (ομάδας).

9:Δικαιούμενοι Συμμετοχής : Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.1 της διακήρυξης.

10. Απαιτούμενες εγγυήσεις: Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 1% επί της εκτιμώμενης αξίας της έκαστης σύμβασης , εκτός ΦΠΑ, της κάθε ομάδας όπως αναλυτικά αναφέρεται στο άρθρο 2.2.2.1 της διακήρυξης .

11. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www. promitheus.gov.gr του συστήματος ο δε αριθμός συστημικού διαγωνισμού είναι : 182019 .

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η Δευτέρα 13.02.2023 και ώρα 11:00π.μ. και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Παρασκευή 17.02.2023 και ώρα 11:00 π.μ.

12.Χρηματοδότηση: Η χρηματοδότηση θα προέρχεται ιδίους πόρους του εκάστοτε φορέα.

13.Δημοσιεύσεις:Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr), στο site του Δήμου www.prosotsani.gr στις προβλεπόμενες από το νόμο εφημερίδες.

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


ΑΡΧΕΙΟ


 

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 2522 350 103
e-mail: info@prosotsani.gr
Πρωτόκολλο:
Τηλέφωνο: 2522 350 133
e-mail: irida@prosotsani.gr
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Προσοτσάνη, Ταχ. Κώδικας: 66200