ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estim

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο «Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems» με ακρωνύμιο «BIO-INNOVATE» προϋπολογισμού 124.800,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή:

Είδος αναθέτουσας αρχής: Ο.Τ.Α.

Οδός: ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΑΚΑΡΗ 15

Ταχ.Κωδ.:66200

Τηλ.:2522350107

Telefax:2522350191

E-mail:texniki@prosotsani.gr

Ιστοσελίδα:www.prosotsani.gr

Κωδικός NUTS: EL514

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.prosotsani.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τα γραφεία του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

3. Κωδικός CPV:

CPV 72212520-0 Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού πολυμέσων

CPV 32322000-6 Εξοπλισμός πολυμέσων,

CPV 51611100-9 Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: EL514(ΔΡΑΜΑ)

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

Αντικείμενο της υπηρεσίας είναι

  • H πλήρη ανάπτυξη έξι εφαρμογών πολυμέσων

  • H προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού πληροφορικής για τη λειτουργία των εφαρμογών

  • H εγκατάσταση των εφαρμογών και του εξοπλισμού στον χώρο του Κέντρου Υποκίνησης Προαγωγής Βιοποικιλότητας στην περιοχή του Δήμου Προσοτσάνης.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΔΑΠΑΝΗ (ΕΥΡΩ)

1

Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού

Κατ’ αποκοπή με βάση τις ποσότητες από τη ζητούμενη μελέτη

33.870,97

33.870,97

2

Δημιουργία, προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών

Κατ’ αποκοπή με βάση τα ζητούμενα από τη μελέτη

66.774,19

66.774,19

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΕΥ Φ.Π.Α

100.645,16

Φ.Π.Α 24%

24.154,84

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

124.800,00

Προκειμένου να διασφαλιστεί η βέλτιστη συνεργασία ανάμεσα στις εφαρμογές που θα αναπτυχθούν και στο υλικό που θα εκτελούνται καθώς και η απρόσκοπτη λειτουργία τους κατά το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας, προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο του έργου. Δε γίνονται δεκτές τμηματικές προσφορές.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 124.800,00€ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός 100.654,16€ χωρίς ΦΠΑ και ΦΠΑ 24.154,84€).

6. Εναλλακτικές προσφορές : Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

7. Χρόνος παράδοσης των υλικών :Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει το σύνολο του έργου σε πλήρη λειτουργία εντός του οριζόμενου από την διακήρυξη χρόνου παράδοσης δηλαδή εντός εννέα (9) μηνών.

Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εννέα (9) μήνες.

8.Προϋποθέσεις συμμετοχής : Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα και , σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών για τα οποία δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της οικείας διακήρυξης.

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες) εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των δυο χιλιάδων δώδεκα ευρώ και ενενήντα λεπτά(2.012,90€).

9.Κριτήριο Ανάθεσης : Κριτήριο Ανάθεσης της είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας –τιμής.

10.Παραλαβή προσφορών: ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής των προσφορών θα είναι η Τρίτη 14-07-2020 στις 15:00.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα λάβει χώρα την Δευτέρα 20-07-2020 ((4η) τέταρτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και ώρα 11:00π.μ. στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ

11. Χρόνος ισχύος προσφορών.: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 8 μηνών (240) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.

12.Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική.

13.Χρηματοδότηση : Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. :69/7135.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Προσοτσάνης.

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 5047319).

Το έργο "Fauna Assessment and management to safeguard Biodiversity in cross - border mountainous areas of Bulgaria and Greece: Innovative approaches to estimate monitor and protect biodiversity in local ecosystems" εντάσσεται στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-AGreece-Bulgaria 2014-2020” και συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών (για την Ελλάδα ειδικά μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων), σύμφωνα με την υπ’ αριθμό “B2.6d.09” Σύμβαση Χρηματοδότησης (Subsidy Contract) που υπογράφηκε στις 05/07/2019 μεταξύ της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος Διασυνοριακής INTERREG V-A "Greece-Bulgaria 2014-2020” και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Τμήμα Κτηνιατρικής) και έχει λάβει κωδικό MIS 5047319.

14. Προδικαστικές Προσφυγές: Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

Δ/νση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, Κτιρίο Κεράνης , Αθήνα

Τηλέφωνο:2132141216

E-mail.aepp@aepp-procurement.gr

Δ/νση Διαδικτύου:( URL) http: //www.aepp-procurement.gr

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής , ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 345 εως 374) του Ν.4412/2016 και το υπ΄αριθμ.39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04.05.2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιων της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών (ΑΕΠΠ)»

15. Δημοσιεύσεις :Το Πλήρες κείμενο της διακήρυξης και η παρούσα προκήρυξη (περίληψη της διακήρυξης)καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ, στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.prosotsani.gr.

 

 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 


ΑΡΧΕΙΑ


 


Εκτύπωση   Email