ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Προμήθεια πινακίδων στην Κοινότητα Προσοτσάνης (2ο Δημοτικό Σχολείο Α Παιδικός Σταθμός, 3ο Δημοτικό σχολείο , ευρύτερο οδικό δίκτυο)

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 7521/02.07.2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη η διάθεση και η δέσμευση πίστωσης ποσού 7.995,52€ σε βάρος του Κ.Α. 30/7135.16 του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2020.

Αναλυτικότερα ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η τεχνική έκθεση έχει ως εξής :

Β. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1.Σήμανση πλησίον του 2ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης και Α παιδικού σταθμού

001

2.Σήμανση της πλησίον του 3ου Δημοτικού σχολείου Προσοτσάνης

002

3.Συγκεντρωτικός προϋπολογισμός(στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι πινακίδες α)του 2ου Δημοτικού Σχολείου και του Α παιδικού σταθμού, β)του 3ου Δημοτικού Σχολείου γ) του ευρύτερου οδικού δικτύου.

003

Γ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ

  1. Γενικά

Οι κατηγορίες των πινακίδων που προβέπεται να τοποθετηθούν αναφέρονται αναλυτικά στην τεχνική έκθεση που συνοδεύει την παρούσα μελέτη

Η κατακόρυφη σήμανση θα γίνει σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ. (Ν. 2696/99), τις τεχνικές οδηγίες κατακόρυφης σήμανσης τυπικού οδικού δικτύου (Ε.1/92 (ΔΜΕΟ/ε/οικ/720/13-11/1992 του ΥΠΕΧΩΔΕ), με τα Πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1 & ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, τις ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’ , ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’, ΟΜΟΕ -ΚΣΑ , τη μελέτη και γενικά όλες τις εν ισχύ προδιαγραφές, πρότυπα και σχετική με την κατακόρυφη σήμανση νομοθεσία.

Οι πινακίδες σήμανσης που προβλέπεται να τοποθετηθούν με την παρούσα μελέτη θα πληρούν τους παρακάτω βασικούς κανόνες:

α) Τυποποίηση

Θα ακολουθηθεί η μορφή πινακίδων σύμφωνα με τις εθνικές και αντίστοιχες διεθνείς συμφωνίες και προδιαγραφές, ώστε να αναγνωρίζονται από τους χρήστες του οδικού δικτύου, ανεξάρτητα από εθνικότητα και κοινωνικό ή μορφωτικό επίπεδο.

β) Αναγνωσιμότητα

Η μορφή και η εγκατάσταση των πινακίδων θα είναι τέτοια, ώστε να μεταφέρουν έγκαιρα και αποτελεσματικά το σχετικό μήνυμά τους στους διακινούμενους στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.

γ) Λιτότητα

Η μορφή και η εγκατάσταση των πινακίδων θα διέπεται από λιτότητα ώστε απλώς να γίνεται αντιληπτό το μήνυμα τους χωρίς να αποσπάται ιδιαίτερα η προσοχή των οδηγών.

δ) Αποτελεσματικότητα

Το μεταφερόμενο μήνυμα θα πρέπει να γίνεται αντιληπτό ιδιαίτερα στους ξένους ή απλά διερχόμενους αφού κατά κανόνα οι συνεχώς διερχόμενοι (ντόπιοι) λόγω γνώσης σπανιότερα παρατηρούν σφάλματα και ελλείψεις στη σήμανση.

  1. Τεχνικές προδιαγραφές πινακίδων

2.1 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. μικρού μεγέθους.

ως ακολούθως

 

Π-21,P-32, Κ-16, P-40, Πρ -4α, Πρ -4γ, P-2, Π-75,

Ενιαία πινακίδα με Κ-16,P-32 και Πρόσθετη με ένδειξη ΑΡΓΑ (70x150mm)

 

 

Προμήθεια και τοποθέτηση πινακίδων ρυθμιστικών ή ένδειξης επικινδύνων θέσεων με αντανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη τύπου ΙΙ, κατασκευασμένων σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 12899-1, την μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-04-06-00 ‘’Πινακίδες σταθερού περιεχομένου (ΠΣΠ)’’,τις ΟΜΟΕ -ΚΣΑ

 

Στις τιμές μονάδος περιλαμβάνονται:

 

· η προμήθεια της πινακίδας και των γαλβανισμένων εξαρτημάτων στήριξής της,

· η προσκόμισή της στην θέση τοποθέτησης

· και η στερέωσή της επί του ιστού.

Τιμή ανά τεμάχιο πινακίδας, ανάλογα με τον τύπο και τις διαστάσεις της (αναφέρεται στον προϋπολογισμό της μελέτης)

Οι διαστάσεις των πινακίδων λαμβάνονται από το ακόλουθο πίνακα για ≤50km/h

 004

Πηγή :ΟΜΟΕ 6.2 -ΚΣΑ

2.2 Στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα εξωτερικής διαμέτρου 60 mm (2 1/2 ins)

 

Γενικά

Σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ-ΚΣΑ (μέρος 4) για στήριξη πινακίδων <2m2 χρησιμοποιούνται σωληνωτοί ορθοστάτες οι οποίοι για διάμετρο μέχρι και 76mm παρουσιάζουν ευνοϊκή συμπεριφορά κατά την πρόσκρουση οχημάτων σε αυτούς. Για πινακίδες μεγέθους 2 επιλέγεται εξωτερική διάμετρος σωληνωτού ορθοστάτη 60 mm

Ειδικά

 

Ο Στύλος στήριξης πινακίδων θα είναι κατασκευασμένος από γαλβανισμένο από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 10255, από χάλυβα S195T, κλάσεως L (πράσινη ετικέττα), ονομ. διαμέτρου DN 60 mm πάχους τοιχώματος 3,2 mm), μήκους 3,30 m, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-04-07-00 ‘’Διατάξεις στήριξης πινακίδων κατακόρυφης σήμανσης’’.

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

· η προμήθεια και προσκόμιση στην θέση τοποθέτησης του στύλου με στεφάνη στέψης για την στερέωση της πινακίδας, ημικυκλική ή σχήματος ‘’Π’’ (ανάλογα με τον τύπο της πινακίδας) και οπή στο κάτω άκρο για την διέλευση χαλύβδινης γαλβανισμένης ράβδου Φ 12 mm μήκους 30 cm, για την σταθεροποίηση του στύλου έναντι συστροφής (περιλαμβάνεται)

· η διάνοιξη οπής πάκτωσης του στύλου σε έδαφος πάσης φύσεως, βάθους 60 cm και διαμέτρου 50 cm

· η τοποθέτηση του στύλου εντός της οπής, η προσωρινή στήριξη για να παρεμένει κατακόρυφος και η πλήρωση της οπής με σκυρόδεμα C12/15 (εργασία και υλικά)

Η διαμόρφωση της διάταξης στήριξης της πινακίδας θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εξασφαλίζει ευχερή προσαρμογή ή και αντικατάσταση της πινακίδας. Όλοι οι κοχλίες και τα περικόχλια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι γαλβανισμένα ή από ανοξείδωτο χάλυβα.

Απαγορεύεται η διάτρηση των πινακίδων επί τόπου του έργου για τη διέλευση κοχλιών στερέωσης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τυποποιημένα εξαρτήματα στήριξης που παραδίδει το εργοστάσιο κατασκευής. Η σύσφιξη των περικοχλίων θα γίνεται με δυναμόκλειδο, σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής, για την εξασφάλιση αφ' ενός μεν της σταθερότητας.

Στην πίσω πλευρά της πινακίδας θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός της πινακίδας, το όνομα του κατασκευαστή και το έτος κατασκευής .

Επίσης, εάν ο διαθέσιμος κυκλοφοριακός χώρος δεν επαρκεί για την εγκατάσταση ιστών στήριξης, τότε συνίσταται η απευθείας στήριξη τους σε παράπλευρους αντίστοιχους τοίχους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3.1 ΟΜΟΕ -ΚΣΑ μέρος 2, οι πινακίδες μικρού μεγέθους κατά κανόνα τοποθετούνται δεξιά και αριστερά των κλάδων των αυτοκινητοδρόμων,στο φυτικό έρεισμα και στην κεντρική νησίδα, καθώς και των δίιχνων κλάδων κόμβων, ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής ορατότητα προς αυτές. Επίσης τοποθετούνται έτσι ώστε ο άξονας του ορθοστάτη τους να απέχει από τον κυκλοφοριακό χώρο 1,50 m. Το κάτω άκρο των πινακίδων πρέπει να απέχει από το έδαφος 2,00 m, ενώ πάνω από το πεζοδρόμιο 2,20 m (2,25 m πάνω από ποδηλατόδρομο) και στις νησίδες των ισόπεδων κόμβων 0,60 m (Μέρος 2, παρ. 3.1, Πινακίδες Σταθερού Περιεχομένου και Ενημερωτικές Πινακίδες). Στην περίπτωση που η απόκλιση από αυτόν τον κανόνα είναι απαραίτητη (συνήθως στις πληροφοριακές πινακίδες κατευθύνσεων), συνιστάται η απόσταση του κάτω άκρου των πινακίδων από την επιφάνεια του εδάφους να είναι ίση με 1,00 m.

 

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά σας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που περιγράφονται παρακάτω σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο του Δήμου μέχρι και τη Δευτέρα 13-07-2020.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την οικονομική προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα α)για τον εργοδότη (πρώην ΟΑΕΕ) και β)για το απασχολούμενο προσωπικό (ΙΚΑ).

Τα δικαιολογητικά εκδίδονται, κατά κανόνα, μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης, ώστε να διασφαλίζεται το επίκαιρο των καταστάσεων που βεβαιώνουν. Κατά παρέκκλιση του ανωτέρω κανόνα, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί προ της κοινοποίησης της πρόσκλησης, μπορούν να υποβληθούν, στην περίπτωση που εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής τους. (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 5035/28.09.2018)

Οι αναλυτικές μελέτες και η οικονομική προσφορά θα είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.prosotsani.gr .

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

 


ΑΡΧΕΙΑ


 

 


Εκτύπωση   Email