Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για διάρκεια ενός έτους

 

thyreos

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας για διάρκεια ενός έτους συνολικού προϋπολογισμού 2.200 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., σύμφωνα με την τεχνική έκθεση όπως αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω.

Η διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Ν.4412/2016

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για τα ανωτέρω μέχρι την 1/12/2016 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μμ στο e-mail kyrd@prosotsani.gr ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο στο τμήμα προμηθειών του Δήμου Προσοτσάνης , Χ.Σακάρη 15 Προσοτσάνη.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μαζί με την κατάθεση της προσφοράς τους θα πρέπει να καταθέσουν κ  Υπεύθυνη Δήλωσ η  του Ν.1599/1986(Α’ 75), στην οποία θα δηλώνεται ότι:

1.  Είναι εγγεγραμμένοι σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο.

2.  Δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016.

3. Έλαβαν πλήρη γνώση των Τεχνικών Προδιαγραφών της αρμόδιας υπηρεσίας και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα.

4. Η  συμμετοχή  του  δεν  δημιουργεί  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η κατακύρωση της ανάθεσης θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

Σε περίπτωση που τους ανατεθεί η σύμβαση θα πρέπει να προσκομισθούν:

Α. Απόσπασμα  ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:1)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Β. Φορολογική ενημερότητα

Γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (παρ.2 αρθ.80 Ν.4412/2016)

Δ. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του Ν.Π.(αρθ.93 του Ν.4412/2016)(καταστατικό, ΦΕΚ κλπ), ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη του Δ.Σ. κλπ.

Στην περίπτωση που μέχρι την ως άνω ημερομηνία δεν έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον υποβολής προσφορών στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, ο Δήμος θα συνεχίσει την διερεύνηση για συλλογή προσφορών χωρίς περαιτέρω ενημέρωση.

Τηλ.Επικοιν.:2522350152

 


Εκτύπωση   Email