Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τον Δήμο Προσοτσάνης

thyreosΟ Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των υπηρεσιών της, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας με κατάθεση προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή:

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας και ξεκινά από την υπογραφή της .

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν γίνονται δεκτές.

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης ανάλογα με την ειδικότητα ανέρχεται σε: 77 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 2.800,00 με Φ.Π.Α.

Επειδή ο ελάχιστος χρόνος ετήσιας απασχόλησης τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για το καθένα χωριστά δεν μπορεί να είναι μικρότρερος των 75 ωρών ετησίως για επιχειρήσεις (ΟΤΑ) που απασχολούν περισσότερο από 50 άτομα.(παρ.2 άρθρο 21 Ν.3850/2010) καθορίζουμε σε :75 τις ώρες ετησίως του Γιατρού Εργασίας στον Δήμο Προσοτσάνης

Διαβάστε περισσότερα... 

 

 


Εκτύπωση   Email