Πρόγραμμα διενέργειας Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2013

periferia

Ο  ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Έχοντας υπόψη :

  1. Το Ν.3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-κησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
  2. Το Π.Δ. 144/27-12-2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Α.Μ.Θ».
  3. Το Π.Δ 524/78 «Περί κωδικοποίησης σε ενιαίο κείμενο των ισχυουσών διατάξεων των αναφερομένων εις την εισαγωγή στην Ελλάδα του Διεθνούς Συστήματος Μέτρων και Σταθμών»
  4. Την με αριθ. Φ3-2587/78 Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης «Περί κωδικοποίησης αποφάσεων επί των Μέτρων και Σταθμών».
  5. Τις αριθ. Φ3-770/85 και Φ2-631/2008 εγκυκλίους του Υπουργείου Ανάπτυξης.
  6. Το Ν.3103/2003 «’Εκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις»
  7. Την Φ2-2312/ 28-12-2012 απόφαση  του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών μεταφορών και Δικτύων.
  8. Την με αριθ.Φ2-670/2007 Υ.Α «Καθορισμός τελών Αρχικού και Περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών».
  9. Την εισήγηση της Υπηρεσίας, σχετική με το πρόγραμμα του Περιοδικού ελέγχου Μέτρων και Σταθμών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Εγκρίνουμε το Πρόγραμμα  Εργασίας του Συνεργείου Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών έτους 2013 (από 16-01-2013 έως και 13-12-2013) που έχει καταρτισθεί από το Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της Διεύθυνσης  Ανάπτυξης  Π.Ε Δράμας.

Κατεβάστε το πρόγραμμα από ΕΔΩ


Εκτύπωση   Email