1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - "Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου" με κωδικό MIS 376922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Προσοτσάνης ανακοινώνει ότι θα προβεί στην απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Προσοτσάνης για το Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές σύμφωνα με:

  1. 1.Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)( ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 )
  2. 2.Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ 1 του άρθρου 273 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)( ΦΕΚ 114 Α΄/8-6-2006 )
  3. 3.Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 ( ΦΕΚ 263 Α΄/23-12-2008 )
  4. 4.Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)
  5. 5.Την υπ' αριθ. 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 1291/11.08.2010 τεύχος Β) απόφαση Υπ. Οικονομικών
  6. 6.Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή των υπηρεσιών υποστήριξης για το «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου» προκειμένου να υλοποιηθεί η εν λόγω πράξη στο Ε.Π "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"
  7. 7.Το άρθρο 11 του Π.Δ 28/1980
  8. 8.Την υπ. Αριθμ. 7654/24-10-2012 Απόφαση ένταξης της πράξης «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ» με κωδικό MIS 376922 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.
  9. 9.Την υπ’ αριθμ. 112/2012 Έγκριση Συμμετοχής του Δήμου Δοξάτου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία Συμμαχία Ανάπτυξης στη Δράμα για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της 75ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2007 – 2013 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
  10. 10.Την υπ’ αριθμ. 2/ΠΡΑΚΤ.22.10.2012 Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Δοξάτου, Προσοτσάνης και Παρανεστίου».

Ενσφράγιστες πρόσφορες γίνονται δεκτές από τις 21/02/2013 ημέρα Παρασκευή ως και τις 08/03/2013 ημέρα Παρασκευή στο γραφείο Δημάρχου του Δήμου ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ στον 1ο όροφο του Δημαρχείου Προσοτσάνης, Χρ. Σακάρη 3 ΤΚ 66200, Προσοτσάνη.

Η απευθείας ανάθεση αφορά παροχή υπηρεσίας για την παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού στο Ολοκληρωμένο Τοπικό Σχέδιο Απασχόλησης στους Δήμους Προσοτσάνης, Δοξάτου και Παρανεστίου προϋπολογισμού 10.063,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.

Κριτήριο αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών αποτελεί η πληρότητα της προσφοράς και η εμπειρία του προσφέροντος στη διαχείριση αντίστοιχων έργων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν έδρα σε χώρα της Ε.Ε.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι από τον κο. Γιάντσιο Δημήτριο τηλ. 2522022953

ico-pdf

Δείτε το έγγραφο σε μορφή pdf


Εκτύπωση   Email