Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας για τον Δήμο Προσοτσάνης

thyreos

Ο Δήμος Προσοτσάνης έχοντας υπόψη,

 

Τις διατάξεις:

1) Του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010).

2)Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ). Του Δήμου Προσοτσάνης

3) Το Ν.4412/2016, «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016).

4) Τις διατάξεις του άρθρου 169 του Ν.4261/2014 (ΦΕΚ 107/Α/5-5-2014) «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων κ. λ. π.».

5) Την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84/Α/02-06-2010) περί <<Κύρωσης του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων>> και του Ν.1568/1985(ΦΕΚ 177/Α/18-10-1985) περί <<Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζομένων>>.

6) Το Π.Δ. 415/1994 «περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ236/Α/29-12-1994.».

7) Το Π.Δ. 213/1986 «καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ87/Α/07-07-1986.

8)Την με αρ. Υ7α/ΓΠ οικ.112498 Υπουργική Απόφαση «Ιατροί Εργασίας -Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων».

9)Το άρθρο 27 του Ν.4304/2014 σύμφωνα με το οποίο για την προαγωγή της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων κατά την εργασία είναι δυνατή η σύναψη από τους ΟΤΑ εφόσον ο φορέας δεν διαθέτει τακτικό προσωπικό για την αντιμετώπιση της ανάγκης αυτής συμβάσεων μίσθωσης έργου (κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997) με ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας ή δημοσίων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών με φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν συναφείς υπηρεσίες.

10)Την αριθ.πρωτ.6328/18-5-2017απόφαση Δημάρχου περί λύσης σύμβασης παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας (ΑΔΑ:6ΒΑΔΩΞΧ-ΛΗΟ)

11)Tην από 17-5-2017 Τεχνική Έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

12)Το αριθ.17REQ006270744 2017-06-01 πρωτογενές αίτημα του Δήμου Προσοτσάνης

13)Την αριθ.9 /2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Προσοτσάνης , με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 00/6117.05 του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης ,οικ.έτους 2017 για δαπάνη πρόσληψης ενός ιατρού εργασίας(Π.Α.Υ.161/2017)

14)Το αριθ.17REQ006270809 2017-06-01 εγκεκριμένο αίτημα του δήμου Προσοτσάνης.

 

Ανακοινώνει

 

ότι πρόκειται να προβεί, με απευθείας ανάθεση, στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων των υπηρεσιών της, με έναν (1) Ιατρό Εργασίας με κατάθεση προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή:

 

Το χρονικό διάστημα παροχής των υπηρεσιών του Ιατρού Εργασίας είναι για 5 μήνες από 1-7-2017 έως 30-11-2017 .Σε περίπτωση που η σύμβαση με τον ανάδοχο υπογραφεί μετά της 1-7-2017 τότε η λήξη αυτής θα παραταθεί αναλόγως.

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι φυσικά πρόσωπα. Προσφορές εταιρειών (οποιασδήποτε μορφής) δεν γίνονται δεκτές.

 

Ο συνολικός αριθμός των υπαλλήλων του Δήμου Προσοτσάνης ανάλογα με την ειδικότητα ανέρχεται σε: 115 άτομα. Συνολικός προϋπολογισμός δαπάνης ποσού 1.156,25 με Φ.Π.Α.

pericon


Εκτύπωση   Email