Απόφαση Δημάρχου σχετικά με τη λειτουργία των σχολείων

thyreos

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


ΘΕΜΑ: Κλείσιμο των σχολικών μονάδων του Δήμου Προσοτσάνης λόγω επικινδυνότητας
Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ.4 περίπτ.27 του Ν.3852/2010
3. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010


4. Την επικινδυνότητα λόγω ύπαρξης πάγου, τις δυσχέρειες στις συγκοινωνίες λόγω της βαριάς κακοκαιρίας που έπληξε την περιοχή
5. Τη σύμφωνη γνώμη των Δ/ντών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Δράμας


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι


Το κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Προσοτσάνης, για σήμερα 11-1-2019 λόγω έντονων καιρικών συνθηκών


Εκτύπωση   Email