Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (2η τροποποίηση)

ΘΕΜΑ: Δεύτερη τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 428/15.01.2021 απόφασης «Ανάρτηση δασικού χάρτη των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας (66 συνολικά) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του.».

Έχοντας υπόψη :

1. Την 428/15.01.2021 απόφαση της Διευθύντριας Δασών Δράμας (ΑΔΑ: 9ΗΦ3ΟΡ1Υ-1ΑΔ)

2. Την παρ. 1 του άρθρου 39 «Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3889/2010 για δασικούς χάρτες που η ανάρτησή τους υλοποιείται εντός του 2021» του Ν. 4801/2021 (ΦΕΚ 83 Α΄/24.05.2021)Το άρθρο 12 του ν. 4606/2019 «Σύσταση, συγκρότηση και αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ Α΄57).

3. Τις διατάξεις του αρ. 70 «Παράταση της προθεσμίας για δασικούς χάρτες» του ν. 4843/2021 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2002……………. και άλλες επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 193),

Αποφασίζουμε

1. Τροποποιούμε την 428/15.01.2021 κατά το τμήμα που αφορά στις προθεσμίες και τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αντιρρήσεων ως εξής:

«Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση τού περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα δασικών χαρτών, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία αρχίζει την 29η Ιανουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή» Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας είναι η 16η Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρεκτείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 5η Απριλίου 2022 ημέρα Τρίτη.

2. Κατά τα λοιπά η με αριθμό 428/15.01.2021 απόφαση παραμένει και ισχύει ως έχει.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΑΣΩΝ ΔΡΑΜΑΣ

Δρ. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου

Δασολόγος με Α΄βαθμό

Δείτε το σχετικό έγγραφο

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr