Αλλαγή ωραρίου λειτουργίας στο Κέντρο Κοινότητας Προσοτσάνης

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά την καταμέτρηση των ψήφων για το συγκεκριμένο θέμα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1) Εγκρίνει την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης ως προς το Άρθρο 7 «Ωράριο λειτουργίας» για τους λόγους που αναφέρονται στην εισήγηση ως εξής:

«Το Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πέντε (5) ημέρες την εβδομάδα από Δευτέρα έως Παρασκευή, επί οκταώρου βάσεως και συγκεκριμένα, από τις 08:00πμ – 16:00μμ».

2) Εγκρίνει την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης ως προς το Άρθρο 9 «Καθήκοντα & Αρμοδιότητες προσωπικού» στο οποίο προστέθηκε η κάτωθι παράγραφος που αφορά τις αρμοδιότητες του Κοινωνικού Επιστήμονα:

› Έχει την ευθύνη τήρησης του Σχεδίου Λειτουργίας (επιχειρησιακό πλάνο) του Κέντρου μαζί με τον Κοινωνικό Λειτουργό της Δομής.

› Συμβάλλει στον συντονισμό του προσωπικού για τη λειτουργία του Κέντρου, με σκοπό την επίτευξη των στόχων.

› Έχει εν γένει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του Κέντρου και της τήρησης ωραρίου.

› Έχει την ευθύνη συγκέντρωσης και τήρησης των στατιστικών και απολογιστικών στοιχείων από κάθε μέλος του προσωπικού του Κέντρου. Επίσης, έχει την ευθύνη διαφύλαξης της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας και του απορρήτου των τηρουμένων στοιχείων.

› Συντονίζει, μέσα από διαδικασίες συνεργασίας, και γενικευμένης συμμετοχής, τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας (διοργάνωση ημερίδων, διαλέξεων, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων κ.λπ.).

› Συγκεντρώνει και αξιολογεί δεδομένα από το προσωπικό για τις δράσεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και προτείνει διορθωτικές ενέργειες.

› Έχει την ευθύνη τήρησης των απαραίτητων βιβλίων όπως αναφέρονται στο αντίστοιχο τμήμα.

› Έχει την ευθύνη τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Έχει την ευθύνη έκδοσης ενημερωτικού εντύπου ή ηλεκτρονικού υλικού.

 

Δείτε τη σχετική απόφαση

ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
 
Ταχ. Διεύθυνση: Δημαρχείο, Χ. Σακάρη 15
Ταχ. Κώδικας: 66200
 
Τηλέφωνο: 2522 350 103
Fax: 2522 350 191
 
e-mail: info@prosotsani.gr