2η Πρόσκληση για έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2020 - Δευτέρα 20 Ιανουαρίου και ώρα 10:00π.μ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 Ιανουαρίου 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. 1η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2020

  2. Κλείσιμο τραπεζικού λογαριασμού και άνοιγμα νέου, στο όνομα του Δήμου Προσοτσάνης

  3. Καθορισμός των όρων δημοπράτησης του δημοτικού ακινήτου (καφενείο) της Κοινότητας Αργυρούπολης

  4. Συμμόρφωση με την αριθμ.4/2020 απόφαση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) με την οποία ακυρώθηκε η αριθμ.129/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικού 1 για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο « Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση, εκθεσιακών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού διαμόρφωσης του εκθεσιακού χώρου του Παλαιοντολογικού Πάρκου Αγγίτη»

  5. Εγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης για το άγονο αποτέλεσμα του συνοπτικού διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο «Εργασίες συντήρησης συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Προσοτσάνης» και προσφυγή σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

  6. Εγκριση του Πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

  7. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης σχετικά με την αίτηση του κ.Σαρίδη ΄Αλκη για εξωδικαστικό συμβιβασμό και καθορισμός της αμοιβής του

  8. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη των ενδίκων μέσων σχετικά με την υπόθεση του Ξενώνα της Κοινότητας Καλής Βρύσης και καθορισμός της αμοιβής του

  9. Ανάθεση σε πληρεξούσιο Δικηγόρο της σύνταξης και κατάθεσης υπομνημάτων και της εκπροσώπησης του Δήμου στο Διοικητικό Εφετείο Κομοτηνής σχετικά με την προσφυγή-αγωγή του κ.Καλτσίδη Κωνσταντίνου και καθορισμός της αμοιβής του

  10. Παραίτηση ή μη από την αριθ.10507/30-7-2003 ένσταση του τότε Δήμου Σιταγρών σχετικά με την υπόθεση του κ.Θεοδωρίδη Δημητρίου


Εκτύπωση   Email