28η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2019 - Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου και ώρα 09:30π.μ.

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 Δεκεμβρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 πμ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 1. Σύνταξη και εισήγηση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2020

 2. Καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων ευπαθών ομάδων για μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης

 3. Εξειδίκευση πίστωσης για την καταβολή ποσού στη ΔΕΔΔΗΕ

 4. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλων του Δήμου

 5. Εγκριση του Α΄σταδίου (εκδήλωσης ενδιαφέροντος) της ανοικτής προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ιδιωτικών ακινήτων της έδρας του Δήμου, για τη δημιουργία χώρων στάθμευσης οχημάτων.

 6. Τροποποίηση συμβάσεων προμηθειών του Ν.Π.του Δήμου Προσοτσάνης

 7. Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΧΡΩΜΑΤΩΝ , ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ , ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» συν. προύπολογισμού 74.400,00 ευρώ με το ΦΠΑ και συγκρότηση των επιτροπών του διαγωνισμού.

 8. Α.-Εγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση της εργασίας με τίτλο «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020» συνολικού προύπολογισμού 60.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ

Β.-Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων και συγκρότηση των επιτροπών του ανωτέρω διαγωνισμού

 1. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2019»

 2. Εγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ)»

 1. Εγκριση του Πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΒΙ.ΠΑ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

 2. Εγκριση του Πρακτικού 2 της επιτροπής του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΎ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΚ ΣΙΤΑΓΡΩΝ-ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ»


Εκτύπωση   Email