20η Πρόσκληση για συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής 2018

thyreos

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 75 Ν.3852/2010)

Καλείσθε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 13 Αυγούστου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00 μ

για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Εισήγηση για την 8η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018.

  2. Εισήγηση για την 9η τροποποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018

  3. Έγκριση του πρακτικού 2 (ελέγχου δικαιολογητικών και κατακύρωσης αποτελέσματος ) ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΙΑ INTEGRA TOUR INTERREG».

  4. Έγκριση του πρακτικού 2 της ανοικτής διαδικασίας μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την κατακύρωση της σύμβασης κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ (ΣΑΤΑ 2017)- ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ».

  5. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, ψήφιση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων δημοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού και επιτροπής ενστάσεων της υπηρεσίας με τίτλο: «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο "Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr" και ακρωνύμιο “INTEGRA_TOUR”».

  6. Έγκριση δαπάνης μετακίνησης εκτός έδρας υπαλλήλου του Δήμου

  7. Ανάθεση σε πληρεξούσιο δικηγόρο της εκπροσώπησης του Δήμου στο Ειρηνοδικείο Δράμας σχετικά με την αγωγή που κατέθεσε η Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία «Πέτρος Δρανόβαλης Ι.Κ.Ε.» κατά του Δήμου .

 


Εκτύπωση   Email