16η Πρόσκληση ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής - έως Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 από ώρα 10:00π.μ. έως 12:00

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση δια περιφοράς σύγκληση της Οικονομικής Επιτροπής

Σύμφωνα με την αριθ.18318/13-3-2020 εγκύκλιο (άρθρο 10 της από 11-3-2020 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» την αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 κοινή υπουργική απόφαση αλλά και την όμοια Δ1α/ΓΠ.οικ.:71608 ΦΕΚ 4946/Β/10-11-2020 η Οικονομική Επιτροπή, μετά από απόφαση του Προέδρου και σε συνεννόηση με τους επικεφαλείς των παρατάξεων, θα προβεί σε τακτική (δια περιφοράς)συνεδρίαση στις 17-5-2021 ημέρα Δευτέρα από ώρα 10.00 πμ έως 12.00 μ με τα παρακάτω θέματα:

  1. 8η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Δήμου οικ.έτους 2021

  2. Εγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας υπαλλήλου (οδηγού καθαριότητας) του Δήμου

  3. Εγκριση χορήγησης 2ης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  4. Εγκριση χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ»

  5. Εγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β΄ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»

  6. Εγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΞΟΔΟ ΤΗΣ ΤΚ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  7. Εγκριση Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  8. Εγκριση Πρακτικού 1 (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ-ΤΚ ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

  9. Κατακύρωση της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ»

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Ως Πρόεδρος της ΟΕ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email