ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018

 

thyreos

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

     
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ      
         
         
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
         
Σύμφωνα με τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (παρ.5 άρθ.159 Ν.3463/2006)
δημοσιεύουμε συνοπτική οικονομική κατάσταση του προϋπολογισμού έτους 2018,
που εγκρίθηκε με την αριθ. 286/28-12-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΣΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
       
0 Τακτικά Έσοδα 4.168.087,00 €
1(πλην 13) Έκτακτα Έσοδα (πλη επιχορηγήσεις για επενδύσεις) 190.957,90 €
2 Έσοδα Παρελθόντων Ετών 376.000,00 €
31 Εισπράξεις σπό Δάνεια 0,00 €
32 Εισπρακτέα Υπόλοιπα 2.600.220,40 €
4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου, Ασφ.Φορέων και Τρίτων 1.275.840,00 €
5 Χρηματικό Υπόλοιπο προηγ.έτους 1.638.318,40 €
13 Επιχορηγήσεις για επενδύσεις 6.412.758,06 €
       
  Σύνολο Πόρων     16.662.181,76 €
         
ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΕΞΟΔΑ   ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΠΟΣΟ
         
60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού   1.959.782,76 €
61,62 Αμοιβές και παροχές τρίτων   1.832.347,50 €
63,64 Φόροι-Τέλη, Λοιπά γενικά έξοδα   131.995,00 €
651 Τοκοχρεωλύσια Δανείων   0,00 €
66 Προμήθειες-Αναλωσίμων Υλικών   461.950,00 €
67,68 Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπά γενικά έξοδα   1.204.284,00 €
81 Πληρωμές για υποχρεώσεις Π.Ο.Ε.   265.939,93 €
82,85 Λοιπές Αποδόσεις και Προβλέψεις   3.676.055,40 €
       
  Επενδύσεις      
71 Αγορές    213.677,55 €
73 Έργα   6.764.147,53 €
74 Μελέτες   150.670,76 €
75 Συμμετοχή σε Επιχ/σεις   0,00 €
       
652 Τοκοχρεωλύσια δανείων επενδύσεων   0,00 €
9111 Αποθεματικό   1.331,33 €
     
Σύνολο Εξόδων     16.662.181,76 €

 

ΕΣΟΔΑ

ΕΞΟΔΑ


Εκτύπωση   Email