Εισηγητική Έκθεση για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2017

economics 

Στην Προσοτσάνη σήμερα στις 6 Φεβρουαρίου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πμ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Προσοτσάνης συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης ύστερα από την αριθμ.1115/2-2-2018 πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε και γνωστοποιήθηκε στα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 

 

pericon


Εκτύπωση   Email