7η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
Προσοτσάνη, 16/03/2011
Αριθ.Πρωτ.: 3969
 
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
 
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 23η του μήνα Μαρτίου του έτους 2011 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [07η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του  Γυμνασίου Φωτολίβους».

2οΘΕΜΑ:

«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής του  Επαγγελματικού Λυκείου Προσοτσάνης».

3οΘΕΜΑ:

«Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής  Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου Προσοτσάνης».

4οΘΕΜΑ:

«Συγκρότηση Δημοτικής  Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Προσοτσάνης »

5ο ΘΕΜΑ:

«Ψήφιση κανονισμού διαβούλευσης και χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Δημότη»

6οΘΕΜΑ:

««Λύση του Νομικού Προσώπου Δημοσίου  Δικαίου με την επωνυμία ».

7οΘΕΜΑ:

«Κατάρτιση και ψήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων έργων του Δήμου Προσοτσάνης έτους 2011.»

8οΘΕΜΑ:

«Σφράγιση υδρομετρητών και καθορισμός ύψους προστίμου για την παραβίαση»

9οΘΕΜΑ:

«Τρόπος χρήσης βοσκήσιμων εκτάσεων του Δήμου έτους 2011»

10οΘΕΜΑ:

«Διόρθωση απαίτησης από υπόλογο πρώην Ταμία»

11οΘΕΜΑ:

«Μείωση  σε ποσοστό 50% των Δημοτικών Τελών Καθαριότητας για τις πολύτεκνες οικογένειες στην Δημοτική Ενότητα Σιταγρών».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email