10η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
 
Προσοτσάνη, 13/04/2011
Αριθ.Πρωτ.: 5923
 
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
 
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 19η του μήνα Απριλίου του έτους 2011 ημέρα Μεγάλη Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [10η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Έγκριση του απολογισμού οικον. Έτους 2010 του Ν.Π. της Σχολικής  Επιτροπής Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Μαυρολεύκης».

2οΘΕΜΑ:

«Έγκριση του απολογισμού οικον. Έτους 2010 του Ν.Π. του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σιταγρών».

3οΘΕΜΑ:

«Έγκριση του απολογισμού οικον. Έτους 2010 του Ν.Π. Κέντρου Προσχολικής Αγωγής Δήμου Προσοτσάνης».

4οΘΕΜΑ:

«Έγκριση του απολογισμού οικον. Έτους 2010 του Ν.Π. του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Φωτολίβους».

5οΘΕΜΑ:

«Έκδοση ψηφίσματος για την μη κατάργηση – συγχώνευση του Δημοτικού Σχολείου της Καλή Βρύσης».

6οΘΕΜΑ:

«Έγκριση παραλαβής των φακέλων των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη με διευθύνουσα υπηρεσία την Τ.Υ.Δ.Κ. Ν. Δράμας.

7οΘΕΜΑ:

«Γνωμοδότηση για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης  5.000 τ.μ. στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Πετρούσας στον κ. Κύρδιο Ηλία για ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων»

8οΘΕΜΑ:

«Γνωμοδότηση για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης  6.404 τ.μ. στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Προσοτσάνης  στον κ. Μαρίγγο Ιωάννη για την δημιουργία εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής»

9οΘΕΜΑ:

«Γνωμοδότηση για παραχώρηση ή μη κοινόχρηστης έκτασης  20.201 τ.μ. στο αγρόκτημα της Δ.Κ. Πετρούσας στην εταιρεία ΔΕΚΤΕ Α.Ε.  για την δημιουργία μονάδας μεταλλικών κατασκευών»

10οΘΕΜΑ:

«Διάθεση μηχανημάτων του Δήμου στην για την μετατόπιση αγωγού αποχέτευσης από το Ο.Τ. ιδιοκτησίας της.

11οΘΕΜΑ:

«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεωρήσεων κινηματογράφων,  θεάτρων κ.λ.π. και ορισμός υπαλλήλου που θα εκτελεί χρέη γραμματέα του Συμβουλίου»

12oΘΕΜΑ:

«Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη εποχικών αναγκών για την ανοιξιάτικη περίοδο  έτους 2011»

13oΘΕΜΑ:

«Διάθεση πιστώσεως 75.472,93 ΕΥΡΩ από χρηματοδότηση του ΥΠ.ΕΣ. που  αφορά στην εξόφληση των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου στους Ο.Τ.Α. Α Βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 όπως ισχύουν σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν.3756/2009».

14oΘΕΜΑ:

«Απ’ ευθείας  ανάθεση για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου για το χρονικό διάστημα από Απρίλιο μέχρι και Δεκέμβριο 2011»

15οΘΕΜΑ:

 

«Εκθεση της Οικονομικής Επιτροπής των οικονομικών στοιχείων (εσόδων – εξόδων) Α τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του πρ/σμού οικον.  Έτους 2011».

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

 

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ


Εκτύπωση   Email