3η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ  ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333

 

Προσοτσάνη, 24/01/2011
Αριθ.Πρωτ.: 912

ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης,
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους  Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες  Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [03η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ (ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ) ΟΔΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Δ. ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ ΜΕ  ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ, προϋπ/σμού 480.000,01 € (χρημ/ση από ΕΣΠΑ 2007 -2013)”».

2οΘΕΜΑ:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ, προϋπ/σμού 300.000,00 € (χρημ/ση από ΣΑΤΑ 2010)”».

3οΘΕΜΑ:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΑΝΟΡΥΞΗ - ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΜΒΡΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΜΙΚΡΟΠΟΛΗΣ, προϋπ/σμού 200.000,00 € (χρημ/ση από ΘΗΣΕΑΣ)”».

4οΘΕΜΑ:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ, προϋπ/σμού 56.000,00 € (χρημ/ση από ΥΠΕΣ)”».

5οΘΕΜΑ:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΙΤΥΟ Τ.Δ. ΣΙΤΑΓΡΩΝ, προϋπ/σμού 12.000,00 € (χρημ/ση από ΣΑΤΑ 2010)”».

6οΘΕΜΑ:

«Έγκριση 1ου ΑΠΕ (ανακεφαλαιωτικού  πίνακα έργου): “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Τ.Δ. ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ, προϋπ/σμού 51.861,52 € (χρημ/ση από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ)”».

7οΘΕΜΑ:

«Έγκριση για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” του ΥΠΕΚΑ».

8οΘΕΜΑ:

«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του  έργου: “ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Δ.Δ. ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ” προϋπ/σμού 80.000,00 € (χρημ/ση από ΘΗΣΕΑΣ)”»

9οΘΕΜΑ:

«Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του  έργου: “ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ” προϋπ/σμού 20.000,00 € (χρημ/ση από Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης)”»

10οΘΕΜΑ:

«Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχ/σης υπηρεσιών διαδικτύου στο κατάστημα  της κας. Χρυσανθίδου Κων/νιας του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Μικρόπολης».

11οΘΕΜΑ:

«Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή (Ο.Ε.Λ.) για τον έλεγχο του Ισολογισμού του τ. Δήμου Προσοτσάνης του έτους 2010 [άρθρο 163 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/2010)]».

12οΘΕΜΑ:

«Έγκριση δαπανών που πραγματοποιήθηκαν για τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου για το έτος 2010 στην έδρα του τέως Δήμου Σιταγρών  και στα Τοπικά Διαμ/τα».

13οΘΕΜΑ:

«Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 13 παρ.3 Ν.3013/2002)».

14οΘΕΜΑ:

«Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 108/2008 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Προσοτσάνης περί παραχώρησης δημοτικής έκτασης στην Νομαρχιακή Αυτ/ση, συνολικού εμβαδού 48.002 τ.μ. από το υπ’ αριθμ. 161 δημοτικό αγροτεμάχιο αγροκτήματος Προσοτσάνης».

15οΘΕΜΑ:

«Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση διάρκειας έως δύο (2) μηνών».

16οΘΕΜΑ:

«Έγκριση πρακτικών άγονων δημοπρασιών (Δημοτικής Ενότητας Προσοτσάνης & Σιταγρών) προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2011 και προσφυγή στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης».

17οΘΕΜΑ:

«Καθορισμός αυτοτελών οικισμών σε επίπεδο Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου ενόψει των γενικών απογραφών κτιρίων, πληθυσμών - κατοίκων 2011».

18οΘΕΜΑ:

«Επικαιροποίηση απόφασης για την υποβολή έργων του Δήμου στην κατηγορία πράξεων “Κατασκευή –Βελτίωση – Αναβάθμιση – Επέκταση εξωτερικών και εσωτερικών δικτύων ύδρευσης” του Άξονα προτεραιότητας 9 “Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΑΜΘ” του Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης 2007-13».

19οΘΕΜΑ:

«Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης με τον Δήμο Κάτω ΝΕυροκοπίου για την λειτουργία του ΧΑΔΑ Προσοτσάνης».

20οΘΕΜΑ:

«Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου χρήσης ετών 2009 και 2010 των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του τέως Δήμου Προσοτσάνης και του τέως Δήμου Σιταγρών, καθώς επίσης και της ΔΕΤΑΣΠΑ».

21οΘΕΜΑ:

«Διενέργεια έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου χρήσης ετών 2009 και 2010 των ΝΠΔΔ του τέως Δήμου Προσοτσάνης και του τέως Δήμου Σιταγρών».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ

 


 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Άγγελος Λύσσελης του Συμεών

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

 

 

Παράταξη της Πλειοψηφίας

 

1

Μαναρίδου Ευθυμία του Βενιαμήν

 

2

Τερνεκτσής Ιωάννης του Αθανασίου

 

3

Ντεμίρης Αθανάσιος του Φιλίππου

 

4

Μάρτζιος Αθανάσιος του Βασιλείου

 

5

Ανθίτσας Αλέξανδρος του Νικολάου

 

6

Παπαμιχαήλ Γεώργιος του Αστέριου

 

7

Τζώρτζης Γεώργιος (Πίπης) του Σπύρου

 

8

Τσελεμπής Αθανάσιος του Αναστασίου

 

9

Τσακμακίδης Κοσμάς (Μάκης) του Κων/νου

 

10

Παυλίδης Πέτρος του Ιωάννη

 

11

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος του Ιωάννη

 

12

Αγαθονιάδης Αλέξανδρος του Μιχαήλ

 

13

Τσελεγκίδης Αντώνιος του Ιορδάνη

 

14

Θεοδωρίδου Χαρίκλεια (Χαρούλα) του Θεοδώρου

 

15

Καραγιαννίδης Αναστάσιος του Γεωργίου

 

16

Μεσονύχτης Κυριάκος του Εμμανουήλ

 
     
 

Παράταξη της μείζονος Μειοψηφίας

 

17

Φατράλης Βασίλειος του Παναγιώτη

 

18

Καραγιαννίδης Ιωάννης του Θεοφάνη

 

19

Βουγιουκλής Ηλίας του Γεωργίου

 

20

Κιλατζίδης Ελευθέριος του Σάββα

 

21

Σύρτας Γεώργιος του Νικολάου

 

22

Κινατζίδης Κων/νος του Χαράλαμπου

 

23

Γεωργιάδης Γεώργιος του Ανέστη

 
     
 

Παράταξη της Ελάσσονος Μειοψηφίας

 

24

Αθανασιάδης Θεόδωρος του Αναστασίου

 

25

Αναστασιάδης Ηλίας του Ιωάννη

 

26

Σαρίδης Άλκης του Γενάδιου

 

27

Κότιος Άγγελος του Χαράλαμπου

 

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Α/Α

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

 

1

Μάττας Αθανάσιος του Γεωργίου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Πετρούσσας

2

Κύριου Κυριάκος του Χαριλάου

Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Προσοτσάνης

3

Παχατουρίδης Γεώργιος του Νικολάου

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Ανθοχωρίου

4

Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής του Ευάγγελου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Αργυρούπολης

5

Παπαδόπουλος Ελευθέριος του Δημητρίου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Γραμμένης

6

Τούσκος Γεώργιος του Θεοδώρου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλής Βρύσης

7

Μούτσιος Αθανάσιος του Νικολάου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας

8

Κινατζίδης Ελευθέριος του Γεωργίου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κοκκινογείων

9

Μανταζέλης Παναγιώτης του Ηλία

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μαυρολεύκης

10

Μουρατίδης Θεόφιλος του Σάββα

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μεγαλοκάμπου

11

Σαρόγλου Ιωάννα του Ιωάννη

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μικροκάμπου

12

Αβραάμ  Δαυίδ του Κων/νου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Μικροπόλεως

13

Γαβράς Στέφανος του Ανέστη

Εκπρόσωπος Τοπικής Κοινότητας Πανοράματος

14

Γεφυρόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Περιχώρας

15

Τσαούσης Κων/νος του Χαράλαμπου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Πύργων

16

Τσανίδης Θεόδωρος του Γεωργίου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Σιταγρών

17

Γεδίκογλου Πέτρος του Αντωνίου

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φωτολίβους

18

Χαραλαμπίδης Ηρακλής του Σάββα

Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Χαριτωμένης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Α/Α

ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

1

Δ/νση Δήμου Προσοτσάνης

Ράγιας Νικόλαος, Διευθυντής

2

Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών

Καλτσάμης Κων/νος, Προϊστάμενος

3

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Καραγιαννίδης Αναστάσιος, Προϊστάμενος

4

Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών

Δεληγιαννίδου Δέσποινα, Προϊσταμένη


Εκτύπωση   Email