20ο Δημοτικό Συμβούλιο - Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 20:00

θΕΜΑ: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 20η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

 
Σας προσκαλούμε την Πέμπτη 21-11-2019, σε συνέχεια της 19ης Ειδικής συνεδρίασης και ώρα 20:00, να προσέλθετε στην 20η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω
θέματα:
 
1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»
2. Έγκρισή παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β ́ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
3. Έγκριση πρακτικού παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία ««ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (FIRST LEVEL CONTROL– Παραδοτέο 1.2.5)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ “INTEGRA_TOUR”
4. Έγκρισή πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου « ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
5. Ορισμός μελών κοινών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων του Έργου: «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018».
6. Ορισμός μελών κοινών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων του Έργου: «ένταξης των Παιδικών Σταθμών στην με αριθμ. στην 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και όλων των διαδικασιών υλοποίησης που θα προκύψουν από
αυτή».
7. Αποδοχή της υπ. αριθμ. 163.6.4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος Προσοτσάνης με το ποσό των 130.242,16€ για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
8. Αποδοχή της υπ. αριθμ. 163.6.4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος Προσοτσάνης με το ποσό των 148.800,00€ για «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης ή μη του χώρου 2ου Νηπιαγωγείου στον Σύλλογο Ποντίων Προσοτσάνης «Ο ΠΟΝΤΟΣ».
10. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»
11. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β ́ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
12. Υποβολή ή μη προσφυγής κατά της αριθ. 17156/25-10-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/νσης Μ.Θ. ενώπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
13. Αύξηση ή μη τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών.
 
 

Εκτύπωση   Email