18ο Δημοτικό Συμβούλιο - Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 19:00

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 18η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 15-11-2019 και ώρα 19:00 να προσέλθετε στην 18η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1.Περί μη ασκήσεως ένδικων μέσων κατά της με αριθ. Α60/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, που αφορά την καταβολή ποσού σύμφωνα με την απόφαση (ενάγων ΚΤΕΛ).

2. Τροποποίηση – Αντικατάσταση του Ο.Ε.Υ. του Δήμου Προσοτσάνης.

3. Εισήγηση για χορήγηση 2ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης»

4. Τροποποίηση και αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού της πράξης με τίτλο «Τοπικό Χωρικό Σχέδιο (Τ.Χ.Σ.) Δήμου Προσοτσάνης» με κωδικό ΟΠΣ 5041530 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» 2014 -2020, στο ποσό των 657.198,47€ (με Φ.Π.Α.)»

5. Έγκριση της με αριθμ. 67/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Γ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2019»

6. Έγκριση της με αριθμ. 68/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με θέμα «6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019»

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.


Εκτύπωση   Email