12ο Δημοτικό Συμβούλιο - Δευτέρα 29 Ιουλίου 2019 και ώρα 20:00

ΘΕΜΑ : «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 12η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019»

Σας προσκαλούμε την Δευτέρα 29-07-2019 και ώρα 20:00 να προσέλθετε στην 12η «ΤΑΚΤΙΚΗ» συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Προσοτσάνης, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση της 9ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019 και έγκριση τροποποίησης προγράμματος εκτελεστέων έργων.

 2. Έγκριση της 10ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019.

 3. Έγκριση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2018 του Δήμου Προσοτσάνης.

 4. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης για την υλοποίηση του προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου 2019.

 5. Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 44/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα: «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Β΄ τρίμηνο οικ. Έτους 2019.»

 6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 46/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα: «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019.»

 7. Αντικατάσταση Υπαλλήλου που συνταξιοδοτήθηκε στις θέσεις ως μέλος Επιτροπών.

 8. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 63/2019 Απόφασης του Δ.Σ., ως προς την ανάθεση σε νέο συμβολαιογράφο.

 9. Έγκριση ή μη της παράτασης της υπ΄αριθμ. 4316/16-04-2019 σύμβασης με την εταιρεία «ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ» για την «προμήθεια Καδοπλυντηρίου.»

 10. Έγκριση ή μη της μίσθωσης του Κυλικείου της Λίμνης Κοκκινογείων, με την διαδικασία της ανοιχτής προφορικής δημοπρασίας (πιθανή αλλαγή του τίτλου μίσθωσης).

 11. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου "Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου και τμήματος εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης " Κωδικός ΟΠΣ 5000912 στο ΕΠ «Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020».

 12. Έγκριση 1ης παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ".

 13. Έγκριση ανάθεσης για την αναγκαιότητα των εργασιών «Χωματουργικές εργασίες καθαρισμού χώρου στην Τ.Κ Μαυρολεύκης» σε Ιδιώτη.

 14. Διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την απόδοση της στη ΔΕΔΔΗΕ.

 15. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Προσοτσάνης για τη συγκρότηση επιτροπής κρίσης εικαστικών έργων.

 16. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Προσοτσάνης στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Διαχείρισης Απορριμμάτων Αν. Μακεδονίας Θράκης Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρία (ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) για την υλοποίηση της πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης.»

 17. Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής για την παραχώρηση του υπ΄αριθμ. 9089 αγροτεμαχίου του πίνακα συμπληρωματικής διανομής 2007 του αγροκτήματος Τ.Κ. Πετρούσας στο Δήμο Προσοτσάνης.

 18. Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 229/2018 Απόφασης του Δ.Σ., ως προς την ανάθεση σε νέο συμβολαιογράφο για την διόρθωση του με αρ. 13467/15-02-1995 Συμβολαίου.

 19. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 25/2019 απόφασης του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΠ με θέμα «Έγκριση ισολογισμού και έκθεσης πεπραγμένων της ΔΗ.Κ.Ε.Π. για την οικ. χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018».

 20. Έγκριση του 3ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο: “Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Τ.Κ. Πετρούσας Δήμου Προσοτσάνης.»

 21. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Υπηρεσίες Συμβούλου διαχείρησης και τεχνικής υποστήριξης υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση
  για την ανάπτυξη πολιτιστικών καιφυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε,Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα» και ακρωνύμιο: «INTEGRA_TOUR».

 22. Έγκριση παράτασης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Ανάπτυξη εφαρμογών πολυμέσων και προμήθεια εξοπλισμού του έργου με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Τουριστική Προσέγγιση
  για την ανάπτυξη πολιτιστικών καιφυσικών τοποθεσιών στο Τσεπελάρε,Βουλγαρία και στην Προσοτσάνη, Ελλάδα» και ακρωνύμιο: «INTEGRA_TOUR».

 23. Έγκριση της 11ης Τροποποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2019.

 

Δείτε τις εισηγήσεις του Δ.Σ.


Εκτύπωση   Email