12η Πρόσκληση Δ.Σ. 2011

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
**********
Ταχ. Δ/νση: Χρ. Σακάρη 15
66200, Προσοτσάνη
Τηλέφωνα: (25223) 50130, 50150
Τηλεομοιότυπο: (25220) 23333
 
Προσοτσάνη, 13/05/2011
Αριθ.Πρωτ.: 8434
ΠΡΟΣ: 1)Δήμαρχο Προσοτσάνης
2)Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3)Προέδρους Δημοτικών Κοινοτήτων
4) Προέδρους Τοπικών Κοινοτήτων
5)Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων
6) Δ/νση & Τμήματα Δήμου
(όπως Πίνακες Αποδεκτών)

Σας παρακαλούμε την 24η του μήνα Μαίου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. να προσέλθετε σε [12η] συνεδρίαση ΤΑΚΤΙΚΗ, του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα στην Προσοτσάνη, για λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:

1οΘΕΜΑ:

«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του για την συγκρότηση της επιτροπής οριστικών διανομών

2ΘΕΜΑ:

«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου μας με τον αναπληρωτή του στο Δ.Σ. της Αστικής Εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα :ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

3οΘΕΜΑ:

«Επέκταση εφαρμογής του τέλους επί των ακαθάριστων εσόδων καταστημάτων, σε ολόκληρη την διοικητική περιφέρεια του Δήμου Προσοτσάνης»

4οΘΕΜΑ:

«Μονοδρόμηση των οδών Δαούτη και Ηφαίστου στην Προσοτσάνη».

5οΘΕΜΑ:

«Ψήφιση του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

6οΘΕΜΑ:

«Ψήφιση του Κανονισμού λειτουργίας της Εκτελεστικής επιτροπής του Δήμου».

7οΘΕΜΑ:

«Διάθεση πίστωσης 9.044,21 € (μαζί με  ΦΠΑ 23%) για απόδοση αυτής στην ΔΕΗ για την ανάληψη εκτέλεσης εκ μέρους της του έργου “ Επέκταση δικτύου Δ.Ε.Η. για την ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου Τ.Κ. Χαριτωμένης (Α.Π. 24079019-01)” καθώς και απόδοση 2,93 € (πλέον ΦΠΑ 23%)  για τέλη αρχικής σύνδεσης».

 

8οΘΕΜΑ:

«Συμμετοχή του Δήμου Προσοτσάνης στην πράξη: στο πλαίσιο του εθνικού στρατηγικού πλαισίου αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2007 – 2013. (Κ.Υ.Α. 15131/οικ.3949, ΦΕΚ 613/Β/15.4.2011) ».

 

9οΘΕΜΑ:

«Λήψη απόφασης για το όργανο διανομής και φύλαξης των υδάτων άρδευσης, τον χρόνο έναρξης και λήξης αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων υδρονομέων ή εποπτών υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ 1 και 2 του Β.Δ/τος 28.3/15.4.1957 ».

 

10οΘΕΜΑ:

«Σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το ΥΠ.Π.Ε.Κ.Α. για την εκτέλεση του έργου: Ασφαλτόστρωση δρόμου Πύργοι – Άγιοι Πάντες (Φαλακρό)».

11οΘΕΜΑ:

«Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα ».

12οΘΕΜΑ:

«Καθορισμός ανωτάτου ορίου κλήσεων κινητών τηλεφώνων

13oΘΕΜΑ:

Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας προμήθειας υλικών ύδρευσης για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2011 και προσφυγή στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 

14oΘΕΜΑ:

Έγκριση πρακτικών άγονης δημοπρασίας προμήθειας υλικών αποχέτευσης για τις ανάγκες του Δήμου έτους 2011 και προσφυγή στην διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης 

15οΘΕΜΑ:

Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2010 της Σχολικής Επιτροπής τουΓυμνασίου Δ.Δ. Σιταγρών 

16οΘΕΜΑ:

Απόδοση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 88.000,00 ΕΥΡΩ

(Κ.Α:00-6715.04) στο Ν.Π. Κ.Α.Π.Η. Προσοτσάνης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων εισφορών  του ΚΑΠΗ προς το Ι.Κ.Α.

17οΘΕΜΑ:

«Ψήφιση του Ο.Ε.Υ.  του Δήμου Προσοτσάνης».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

  

ΕΥΘΥΜΙΑ Β. ΜΑΝΑΡΙΔΟΥ

Εκτύπωση   Email