Δημοτικό Συμβούλιο 2014-19

dimotiko-symboylio

Ορκωμοσία Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου

To Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), αποτελείται σήμερα από 27 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 16 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 11 ανήκουν στους δύο μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος. 
 
Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. .Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. 
 

Σήμερα το Προεδρείο αποτελείται από:

 

Πρόεδρος ο κ. Αντώνιος Τσελεγκίδης 
 
Αντιπρόεδρος ο κ. Σμολοκτός Νικόλαος 
 
Γραμματέας ο κ. Κιλατζίδης  Ελευθέριος

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας". Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. 

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. 

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. 

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ' αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

Για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
Εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
Έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Λύσσελης Άγγελος Δήμαρχος

Τερνεκτσής 

Ιωάννης

Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού 

Παυλίδης

Πέτρος

Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,Πρασίνου και Καθαριότητας

Μιχαηλίδης

Κωνσταντίνος

Δημοτικός Σύμβουλος

Μάρτζιος Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος

Ντεμίρης

Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Παπαμιχαήλ Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος 

Τσαούση 

Ελένη

Δημοτικός Σύμβουλος 

Ηλιάδης 

Μιχαήλ

Αντιδ. Διοικ. και Οικ. Υπ.-Διαφάνειας και Ηλεκτρ. Διακυβ.-Κοινων. Αλληλεγγ.-Παιδείας-Πολιτισμού

Τσακμακίδης Κοσμάς Δημοτικός Σύμβουλος

Τσαουσίδης 

Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Βόσκου – Βλάχου

Ιορδάνα

Δημοτικός Σύμβουλος

Γαραμπέρας

Παντελής

Δημοτικός Σύμβουλος

Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Σιταγρών

Τσελεγκίδης Αντώνιος Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 
Μεσονύχτης Κυριάκος Δημοτικός Σύμβουλος

Καπαντζάκης

Αναστάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Αθανασιάδης

Θεόδωρος

Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας

Αναστασιάδης

Ηλίας

Δημοτικός Σύμβουλος

Σαρίδης

Άλκης

Δημοτικός Σύμβουλος

Σμολοκτός

Νικόλαος

Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου 

Γρηγοριάδης

 Νικόλαος

Δημοτικός Σύμβουλος

Στεργίου

Οδυσσέας

Δημοτικός Σύμβουλος

Χατζηκυριακίδης  

Σαράντης

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής Ελάσσονος μειοψηφίας

Βουγιουκλής Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος
Κιλατζίδης Ελευθέριος

Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

Γεωργιάδης 

Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

 

ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Κυρίου Κυριάκος Πρόεδρος

Τζωρτζίου 

Ανέστης

Μέλος

Κούσιογλου Θεοδοσία Μέλος

Τσιρτσιμάλης 

Κων/νος

Μέλος

Χαϊτίδου

Πηνελόπη

Μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ

Δεληγιαννίδης 

Ευάγγελος

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αφεντούλης  

Ιωάννης

Πρόεδρος

Ελευθεριάδου 

Δέσποινα

Μέλος

Γεωργιάδης 

Παναγιώτης

Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
Παπαδόπουλος Ελευθέριος Πρόεδρος

Χαραλαμπίδης

 Ιωάννης

Μέλος
Σπυρίδης Γεώργιος Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ

Μπούτιος 

Μάρκος

Πρόεδρος
Κοσμίδης Μιχαήλ Μέλος

Κάλλια 

Ευαγγελία

Μέλος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Τάσκας 

Ιορδάνης

Πρόεδρος

Παπαστεργίου 

Παρασκευή

Μέλος

Νικολάκης 

Νικόλαος

Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ
Τσομπάνογλου Ασημένια

Πρόεδρος

Τσακυρίδου 

Φωτεινή

Μέλος

Παρασκευόπουλος Κων/νος Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ

Μπιαζάκης 

Αθανάσιος

Πρόεδρος

Πούλας 

Σπυρίδων

Μέλος
Χατζηγιάννης Αθανάσιος Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ
Μουρατίδης Θεόφιλος Πρόεδρος

Λιθοξόπουλος 

Χαράλαμπος

Μέλος

Σολάκης

 Δημήτριος

Μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ

Τσανίδης 

Δημήτριος

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

Παπαδοπούλου 

Σουλτάνα 

Πρόεδρος

Βουγιουκλής 

Χρήστος

Μέλος

Πολιτικάκης 

Μιχαήλ

Μέλος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

Καπαγερίδου 

Σοφία

 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ

Γεφυρόπουλος Νικόλαος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
Μάττας Αθανάσιος Πρόεδρος

Κότιος 

Δημήτριος του Θεοδώρου

Μέλος

Κότιος 

Δημήτριος του Ιωάννη

Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΩΝ

Τσάνης 

Κωνσταντίνος

Πρόεδρος

Αμπατζής 

Ζαφείριος

Μέλος
Τσάννης Ηλίας Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ

Σωτηριάδου 

Ευαγγελία

Πρόεδρος

Αφεντουλιδου 

Παρθένα

Μέλος

Ιωσηφίδης 

Γρηγόριος

Μέλος
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ

Σταυρίδης 

Μάρκος

Πρόεδρος

Ζαχαριάδης 

Νικόλαος

Μέλος

Γιαννούλης 

Θεόφιλος

Μέλος

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ

Πετροπούλου-Παναγιωτίδου Δέσποινα  

Εκτύπωση   Email