Ορκωμοσία Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου

To Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα “Καλλικράτης), αποτελείται σήμερα από 27 Δημοτικούς Συμβούλους που εκλέγονται κάθε 4 χρόνια. Από αυτούς 16 ανήκουν στην πλειοψηφήσασα παράταξη (δηλαδή στην παράταξη που επικράτησε στις εκλογές), επικεφαλής της οποίας είναι ο Δήμαρχος. Οι υπόλοιποι 11 ανήκουν στους δύο μειοψηφήσαντες συνδυασμούς. Επικεφαλής του κάθε μειοψηφήσαντα συνδυασμού είναι ο σύμβουλος που ήταν υποψήφιος Δήμαρχος. 

Το Προεδρείο εκλέγεται κάθε δύο χρόνια, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας εκείνου που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. .Ο Πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασμό, ο Αντιπρόεδρος προτείνεται από την μείζονα παράταξη της μειοψηφίας και ο γραμματέας από τις λοιπές παρατάξεις της μειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. 

Σήμερα το Προεδρείο αποτελείται από:

  • Πρόεδρος η κ. Ευθυμία Μαναρίδου του Βενιαμίν
  • Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωάννης Καραγιαννίδης
  • Γραμματέας ο κ. Νικόλαος Σμολοκτός

Το Δημοτικό Συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Σύμφωνα με το αρ. 67 του Δημοτικού & Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3852/2010) "Ο Πρόεδρος καλεί επίσης το Συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο Δήμαρχος ή η Οικονομική Επιτροπή ή η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών του Συμβουλίου ή το σύνολο των συμβούλων της μειοψηφίας". Η πρόσκληση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδίδεται ή γνωστοποιείται στους συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση. 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη στην οποία αναγράφει υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο Δήμαρχος, η Εκτελεστική Επιτροπή καθώς και η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Το Δημοτικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του Προέδρου ή του Δημάρχου ή Συμβούλου Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

Οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες και σε κάθε συνεδρίαση τηρούνται πρακτικά. 

Το Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόν το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του. Λαμβάνει τις αποφάσεις με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, αν δεν υπάρχει άλλη διάταξη που να ορίζει διαφορετικά. 

Κάθε απόφαση παίρνει ιδιαίτερο αριθμό και την αρχή κάθε χρόνου γίνεται νέα αρίθμηση των αποφάσεων αυτών. Τρεις (3) ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου δημοσιεύεται πίνακας στον οποίο σημειώνονται τα θέματα που συζητήθηκαν, ο αριθμός των αποφάσεων και περίληψη του περιεχομένου τους. 

Όποιος έχει ειδικό έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει εγγράφως κυρωμένα αντίγραφα συγκεκριμένων πρακτικών και αποφάσεων ή να λάβει πλήρη γνώση αυτών στην περίπτωση που είναι δυσχερής η έκδοση αντιγράφων. 

Με φροντίδα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου μπορεί να καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Δήμου όλες οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Οι αποφάσεις που παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο στέλνονται στις αρμόδιες υπηρεσίες προς υλοποίηση και ορισμένες απ' αυτές στον Ελεγκτή Νομιμότητας, για έλεγχο νομιμότητας.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο συζητεί και αποφασίζει:

  • για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο μεταβίβασε σε Επιτροπή του.
  • εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  • ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  • καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος.
  • έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  • μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αρμοδιότητες του σχετικές με το αντικείμενό της.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ,ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
     
Λύσσελης Άγγελος Δήμαρχος
Μαναρίδου Ευθυμία Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Τερνεκτσής Ιωάννης

Δημοτικός Σύμβουλος

Ντεμίρης Αθανάσιος

Αντιδ. Διοικ. και Οικ. Υπ.-Διαφάνειας και Ηλεκτρ. Διακυβ.-Κοινων. Αλληλεγγ.-Παιδείας-Πολιτισμού

Μάρτζιος Αθανάσιος Δημοτικός Σύμβουλος
Ανθίτσας Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος,Πρασίνου και Καθαριότητας
Παπαμιχαήλ Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Τζώρτζης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος 
Τσελεμπής Αθανάσιος

Δημοτικός Σύμβουλος

Τσακμακίδης Κοσμάς Δημοτικός Σύμβουλος
Παυλίδης Πέτρος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού
Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και κατά τόπου αρμοδιότητες για την Δημοτική Ενότητα Σιταγρών

Αγαθονιάδης Αλέξανδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

Τσελεγκίδης Αντώνιος Δημοτικός Σύμβουλος
Θεωδορίδου Χαρίκλεια Δημοτικός Σύμβουλος
Καραγιαννίδης Αναστάσιος Δημοτικός Σύμβουλος
Μεσονύχτης Κυριάκος Δημοτικός Σύμβουλος
Φατράλης Βασίλειος Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας
Καραγιαννίδης Ιωάννης Αντιπρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Βουγιουκλής Ηλίας Δημοτικός Σύμβουλος
Κιλατζίδης Ελευθέριος Δημοτικός Σύμβουλος
Σύρτας Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Κινατζίδης Κων/νος Δημοτικός Σύμβουλος
Γεωργιάδης Γεώργιος Δημοτικός Σύμβουλος
Αθανασιάδης Θεόδωρος Επικεφαλής Ελάσσονος μειοψηφίας
Αναστασιάδης Ηλίας

Δημοτικός Σύμβουλος

Σαρίδης Άλκης Δημοτικός Σύμβουλος

Σμολοκτός

Νικόλαος Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου
     
ΜΕΛΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ,ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤΡΟΥΣΑΣ
Μάττας Αθανάσιος Πρόεδρος
Γιάντζιος Δημήτριος Αντιπρόεδρος
Βλάχος Κων/νος Μέλος
Γιαννίκης Νικόλαος Μέλος
Μαδεμλής Κων/νος Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
Κυρίου Κυριάκος Πρόεδρος
Πελέχρας Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
Ακριτίδης Ιωάννης Μέλος
Κούσιογλου Θεοδοσία Μέλος
Τόσκας Ιωάννης Μέλος
     
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ
Παχατουρίδης Γεώργιος  
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
Ευσταθιάδης Θεμιστοκλής Πρόεδρος
Αφεντούλης Νικόλαος Μέλος
Δημητριάδου Μαρία Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ
Παπαδόπουλος Ελευθέριος Πρόεδρος
Μελετίδου Μαρία Μέλος
Σπυρίδης Γεώργιος Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΗΣ ΒΡΥΣΗΣ
Τούσκος Γεώργιος Πρόεδρος
Μαυρουδής Παντελής Μέλος
Κοσμίδης Μιχαήλ Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Μούτσιος Αθανάσιος Πρόεδρος
Νικολάκης Νικόλαος Μέλος
Καλαϊτζή Μαρία Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΩΝ
Κινατζίδης Ελευθέριος Πρόεδρος
Τσομπάνογλου Ασημένια Μέλος
Παρασκευόπουλος Κων/νος Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΑΥΡΟΛΕΥΚΗΣ
Μανταζέλης Παναγιώτης Πρόεδρος
Τσιρομενίδου Ελένη Μέλος
Χατζηγιάννης Αθανάσιος Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ
Μουρατίδης Θεόφιλος Πρόεδρος
Κοντεσίδης Στράτος Μέλος
Μουρατίδης Δημήτριος Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ
Σαρόγλου Ιωάννα Πρόεδρος
Κιούρτογλου Κων/νος Μέλος
Καραγιαννίδης Γεώργιος Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΕΩΣ
Αβράαμ Δαυίδ Πρόεδρος
Δομζαρίδου Αναστασία Μέλος
Πατσίδης Χρήστος Μέλος
     
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
Γαβράς Στέφανος  
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΧΩΡΑΣ
Γεφυρόπουλος Νικόλαος Πρόεδρος
Βερβελίδου Βασιλική Μέλος
Δημητρόπουλος Γρηγόριος Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΓΩΝ
Τσαούσης Κων/νος Πρόεδρος
Καλτσάμης Θεόδωρος Μέλος
Τσάννης Ηλίας Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΙΤΑΓΡΩΝ
Τσανίδης Θεόδωρος Πρόεδρος
Περιβόλη Χαρίκλεια Μέλος
Βαϊτσίδης Δημήτριος Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΩΤΟΛΙΒΟΥΣ
Γεδίκογλου Πέτρος Πρόεδρος
Ζαχαριάδης Νικόλαος Μέλος
Γεωργηεφένδης Παντελής Μέλος
     
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΡΙΤΩΜΕΝΗΣ
Χαραλαμπίδης Ηρακλής Πρόεδρος
Χορόζογλου Ελένη Μέλος
Πετροπούλου-Παναγιωτίδου Δέσποινα Μέλος