ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ»

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 5 ΘΕΣΕΩΝ»

Ο Δήμος Προσοτσάνης λαμβάνοντας υπόψη:

 1. Τον Ν.4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών – Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ.

 2. Την υπ΄αριθμ. 12926/12.11.2019 αίτημα του Δήμου Προσοτσάνης για την αγορά οχήματος από το ελεύθερο εμπόριο.

 3. Την υπ΄αριθμ. 71912/19.11.2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας –Θράκης με την οποία εγκρίθηκε η προμήθεια ενός καινούριου επιβατικού οχήματος πέντε θέσεων από το ελεύθερο εμπόριο .

 4. Την από 45/2019 τεχνική έκθεση –τεχνικές προδιαγραφές .

 5. Το υπ΄αριθμ.13953/04.12.2019 πρωτογενές αίτημα.

 6. Το υπ΄αριθμ. 13954/04.12.2019 τεκμηριωμένο αίτημα.

καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν τις προσφορές τους αφού λάβουν υπόψη τους την παρακάτω τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές :

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια ενός επιβατικού οχήματος, για τις ανάγκες της Βοήθειας για το Σπίτι του Δήμου Προσοτσάνης. Θα πρέπει να είναι επώνυμου αναγνωρισμένου οίκου, δοκιμασμένου για την καλή λειτουργία του, κατασκευασμένο σύμφωνα με τους ισχύοντες Ελληνικούς και διεθνείς κανονισμούς, ώστε η λειτουργία του να είναι ασφαλής και στιβαρή. Όλες οι απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών είναι ουσιώδεις και απαράβατες, όπου αναφέρεται η λέξη περίπου, θα πρέπει να τηρείται η ζητούμενη προδιαγραφή και δεν επιτρέπεται απόκλιση μεγαλύτερη ή μικρότερη του 5%, για να μην προκύψει απόρριψη της προσφοράς. Στις υποχρεώσεις των προμηθευτών περιλαμβάνονται χωρίς επί πλέον επιβάρυνση του Δήμου , η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους, των εξόδων ταξινόμησης , εφοδιασμός του οχήματος με τις απαραίτητες πινακίδες καθώς και όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, για την έκδοση των άδειας κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό είναι αναγκαία η ύπαρξη έγκρισης τύπου, η οποία θα κατατεθεί με την προσφορά (στο τμήμα της Τεχνικής Προσφοράς) ή εναλλακτικά θα κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα την προσκομίσει ο προμηθευτής με την παράδοση, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται να προβεί σ' οποιαδήποτε συμπλήρωση, ενίσχυση ή τροποποίηση που θα απαιτούσε ο έλεγχος ΚΤΕΟ και η υπηρεσία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας. Ο προμηθευτής, στην οικονομική του προσφορά θα περιλάβει όλες τις απαιτούμενες δαπάνες σε ανταλλακτικά και εργασία, για την τακτική συντήρηση του οχήματος, για όλο το διάστημα που αυτό θα βρίσκεται σε καθεστώς εγγύησης, έτσι ώστε η Αναθέτουσα Αρχή, προκαταβάλλοντας τις δαπάνες της τακτικής συντήρησης, να καλύψει τις απαιτήσεις του κάθε προμηθευτή για την περίοδο εγγύησης της προσφοράς του. Το κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, η οποία εκτιμάται βάσει κριτηρίων βαθμολογίας των προσφορών, όπως αυτές αναλύονται παρακάτω.

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ να δοθούν τεχνικά φυλλάδια/prospectus, στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή στην Αγγλική, του προσφερόμενου οχήματος, όπου θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Είναι δυνατό να συμπληρωθεί ο τεχνικός φάκελος κάποιας προσφοράς, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης με στοιχεία τα οποία δεν αλλοιώνουν την οικονομική προσφορά. Τα στοιχεία που βαθμολογούνται, για κάθε όχημα και οι κάθε είδους δηλώσεις για τεχνικά θέματα, θα ευρίσκονται απαραίτητα, στον τεχνικό φάκελο, για να δύναται να αξιολογηθούν. Καμία προσφορά δεν αποκλείεται, γενικά, για λόγους παρουσίασης και πληρότητας αρκεί, τα παρουσιαζόμενα στοιχεία των προσφορών, να περιλαμβάνουν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται , για την δημιουργία πλήρους και σαφούς εικόνας του προσφερθέντος οχήματος.

1.Γενικά, τύπος, μέγεθος

Το προς προμήθεια επιβατικό πρέπει να είναι καινούργιο, αμεταχείριστο, πρόσφατης κατασκευής, αναγνωρισμένου τύπου, κατασκευαστή με καλή φήμη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Το όχημα πρέπει να διαθέτει καμπίνα ικανή να μεταφέρει πέντε ενήλικα άτομα με άνεση. Το όχημα πρέπει να διαθέτει όλα τα συστήματα - μηχανισμούς σύμφωνα με τις διατάξεις όπως προβλέπονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία ( CE ) διασφαλίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την εντελώς ασφαλή εκτέλεση όλων των χειρισμών του από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και από τους τεχνικούς συντήρησης και επισκευών. Οι διαστάσεις του, τα κατά άξονα βάρη, η κατανομή φορτίων, οι πρόβολοι και τα υπόλοιπα κατασκευαστικά στοιχεία του, πρέπει να ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις ώστε να είναι δυνατή η κυκλοφορία του, βάση νόμιμης άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Οι επιγραφές στο όχημα (σήματα, κίτρινη λωρίδα, αυτοκόλλητα Βοήθεια Για το Σπίτι, κλπ) θα καθοριστούν μετά την σύμβαση από τον Δήμο, σε εύλογο χρόνο πριν την παράδοση.

2. Πλαίσιο

Το πλαίσιο πρέπει να είναι καινούργιο, πρόσφατης στιβαρής κατασκευής, από τα τελευταία μοντέλα της αντίστοιχης σειράς, κατασκευής γνωστών εργοστασίων που να εισάγεται και να αντιπροσωπεύεται στην Ελλάδα ώστε να διασφαλίζεται αξιόπιστη τεχνική υποστήριξη και ικανό απόθεμα ανταλλακτικών. Το πλαίσιο του αυτοκινήτου, τουλάχιστον κατά τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας, σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρουσιάσει οποιοδήποτε ρήγμα ή στρέβλωση κατά 20%, διαφορετικά ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει το πλαίσιο. Η βοήθεια στο Σπίτι θα πρέπει να επεμβαίνει άμεσα σε κάθε είδους περιστατικό, είτε αυτό συμβαίνει μέσα στην πόλη της Προσοτσάνης είτε σε κάποια Τοπική Κοινότητα. Έτσι το όχημα για να μπορεί να κινείται με ευελιξία εντός του πολεοδομικού ιστού και με ταχύτητα στις προς τις Τοπικές Κοινότητες πρέπει να έχει μικρό μήκος (ολικό μήκος μέχρι 4 m ) και μικρή απόσταση από το έδαφος (μικρότερη των 130 mm). Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό πρέπει να δοθούν απαραίτητα τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες (θα περιλαμβάνεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ):

Εργοστάσιο κατασκευής

Μέγιστο πλάτος, μέγιστο μήκος, μέγιστο ύψος

Μεταξόνιο - μετατρόχιο

Ελάχιστο ελεύθερο ύψος από οριζόντιο έδαφος

Υλικά κατασκευής πλαισίου

Ελάχιστος κύκλος στροφής του οχήματος μετρούμενος μεταξύ τοίχων

Ανώτατο επιτρεπόμενο, για το πλαίσιο, μικτό βάρος ( Gross Weight )

3. Κινητήρας

Ο κινητήρας πρέπει να είναι βενζινοκίνητος τετράχρονος, υδρόψυκτος η ονομαστική ισχύς του οποίου πρέπει να είναι τουλάχιστον 80 ίπποι, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας τουλάχιστον σύμφωνα με τις προδιαγραφές EURO 6, ενώ ο κυβισμός του δεν πρέπει επί ποινή αποκλεισμού, να ξεπερνά τα 1.400 cc. Με τις προσφορές που θα υποβληθούν κατά τον διαγωνισμό να δοθούν τα χαρακτηριστικά στοιχεία του κινητήρα (θα περιλαμβάνεται στην ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ):

> Τύπος και κατασκευάστρια εταιρία

> Η πραγματική ισχύς ( κατά DIN 70020 και 97/21 οδηγίες της Ε.Ο.Κ. ) σύμφωνα με τον αριθμό στροφών ( μέγιστη )

> Η μέγιστη ροπή στρέψης σύμφωνα με τον αριθμό στροφών

> Οι καμπύλες μεταβολής της ισχύος και της ροπής στρέψης σύμφωνα με τον αριθμό στροφών

> Ο αριθμός και η διάταξη των κυλίνδρων, ο κυλινδρισμός και η σχέση συμπίεσης

> Η ειδική κατανάλωση καυσίμου

4. Σύστημα μετάδοσης

Το επιβατικό πρέπει να έχει κίνηση στους δύο (εμπρόσθιους ή οπίσθιους) τροχούς. Το σύστημα μετάδοσης κίνησης πρέπει να αποτελείται: από κιβώτιο ταχυτήτων 5 (πέντε ) τουλάχιστον ταχυτήτων εμπροσθοπορείας και προς οπισθοπορείας, συγχρονισμένων . Θα φέρει συμπλέκτη, ισχυρής κατασκευής ξηρού τύπου δίσκου ανταποκρινόμενος απόλυτα προς προς συνθήκες λειτουργίας του οχήματος. Με την προσφορά να δοθούν πλήρη τεχνικά στοιχεία και αναλυτική τεχνική περιγραφή του συστήματος μετάδοσης κίνησης.

5. Σύστημα πέδησης

Το σύστημα πέδησης πρέπει να εξασφαλίζει απόλυτα το όχημα και προς επιβαίνοντες.

Οι σωληνώσεις, τα ρακόρ κ.τ.λ. εξαρτήματα να είναι ικανής αντοχής και άριστης κατασκευής ώστε να εγγυώνται τη μακροχρόνια καλή λειτουργία του συστήματος πέδησης.

Υποχρεωτικά θα φέρει σύστημα ABS.

Το υλικό τριβής των φρένων δεν πρέπει να περιέχει αμίαντο ώστε να είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

Το χειρόφρενο πρέπει να είναι ικανό να ασφαλίζει το όχημα υπό πλήρες φορτίο.

6.Σύστημα Διεύθυνσης

Το βολάν οδήγησης πρέπει να βρίσκεται στα αριστερά του αυτοκινήτου. Το σύστημα διεύθυνσης – οδήγησης πρέπει να είναι υδραυλικό ( με υποβοήθηση ). Το τιμόνι πρέπει να είναι ρυθμιζόμενο κατά ύψος και το όχημα να διαθέτει ηλεκτρονικό πρόγραμμα ευστάθειας.

7.Άξονες - αναρτήσεις - ελαστικά

Το όχημα θα φέρει ελαστικά ακτινωτού τύπου (RADIAL) κατασκευής τελευταίου έτους , καινούργια όχι από αναγόμωση. Μαζί με τα όχημα θα παραδοθούν επιπλέον τέσσερις σιδερένιες ζάντες 15’’ για ελαστικά 185/65R 15. Στο όχημα θα υπάρχει ένα πλήρης εφεδρικός τροχός τοποθετημένος σε ευχερή θέση με γρύλο ανύψωσης και εργαλεία αντικατάστασης τροχών ή εξοπλισμός (κιτ) επιδιόρθωσης ελαστικού.

8.Καμπίνα οδήγησης

Το εσωτερικό του οχήματος πρέπει να φέρει θερμική μόνωση έναντι θορύβου, σκόνης και καιρικών συνθηκών, με πέντε πόρτες οι οποίες θα ασφαλίζουν με κεντρικό κελίδωμα με τηλεχειρισμό. Το όχημα θα φέρει κάθισμα οδηγού ρυθμιζόμενου τύπου, κάθισμα για ένα συνοδηγό και για τρεις επιβάτες. Θα φέρει ταμπλό με όλα τα απαραίτητα όργανα και φωτεινά σήματα, χειριστήρια για την ασφαλή παρακολούθηση των λειτουργιών και την κίνηση του οχήματος. Θα φέρει ραδιόφωνο – CD, ανεμοθώρακα από γυαλί τύπου security ή παρόμοιου τύπου ασφαλείας, δύο αλεξήλια ρυθμιζόμενης θέσης, δάπεδο καλυμμένο από πλαστικά ταπέτα, εσωτερικό φωτισμό, σύστημα θέρμανσης (air condition), με δυνατότητα εισαγωγής μέσα στην καμπίνα μη θερμαινόμενου φρέσκου αέρα. Θα φέρει κρύσταλλα ασφαλείας σε όλα τα παράθυρα εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο ( 2) μπροστινά θα ανοίγουν με ηλεκτρικό μηχανισμό. Θα φέρει υαλοκαθαριστήρες με αντίστοιχους πίδακες νερού ( για το καθαρισμό του ανεμοθώρακα). Θα φέρει εργονομικούς ηλεκτρικά ρυθμιζόμενους και θερμαινόμενους εξωτερικούς καθρέπτες, και πυροσβεστήρα κατάλληλων προδιαγραφών.

9.Ηλεκτρικό σύστημα

Το ηλεκτρικό σύστημα πρέπει να αποτελείται από συσσωρευτή 12V και εναλλάκτη σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς. Το όχημα πρέπει να φέρει πλήρη ηλεκτρική εγκατάσταση φωτισμού σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ. ( φώτα, προβολείς, αναλάμποντα ( φλάς ), ανακλαστήρες, καθρέπτες, ηχητικές συσκευές, κ.τ.λ. . Το όχημα πρέπει να διαθέτει φώτα ημέρας τύπου led.

10.Χρωματισμός

Εξωτερικά το όχημα θα πρέπει να είναι μεταλλικού χρώματος λευκού ή ασημί, να είναι χρωματισμένο με χρώματα άριστης ποιότητας, με βαφή φούρνου μετά από αστάρωμα των επιφανειών, σε λευκή ή γκρι απόχρωση με περιμετρική κίτρινη λωρίδα δέκα ( 10) εκατοστών. Οι απαιτούμενες επιγραφές θα καθοριστούν από τον Δήμο Προσοτσάνης, μετά την υπογραφή της σύμβασης σε εύλογο χρόνο.

11.Εγγύηση καλής λειτουργίας.

Το όχημα θα έχει απαραίτητα εγγύηση καλής λειτουργίας για τουλάχιστον δύο (2) έτη. Απαραίτητα η αποκατάσταση των ζημιών θα γίνεται στον τόπο που εργάζεται το όχημα και η μετάβαση του συνεργείου για την αποκατάσταση βλαβών θα γίνεται εντός πέντε ( 5 ) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση της βλάβης. Η διάρκεια της εγγύησης και ο τρόπος αποκατάστασης των βλαβών θα δηλωθεί από τον προμηθευτή σε υπεύθυνη δήλωση που θα καταθέσει στην Τεχνική του Προσφορά (ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ).

12.Συντήρηση – ανταλλακτικά

Στην τιμή προσφοράς του οχήματος περιλαμβάνεται δωρεάν το κόστος της τακτικής συντήρησης σε αναλώσιμα, λιπαντικά και εργασία από συνεργείο του προμηθευτή, στο χώρο εργασίας του οχήματος (Αμαξοστάσιο Δήμου Προσοτσάνης) ή σε εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή συνεργείο, καθόλη τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας, διαδικασία που θα δηλωθεί από τον προμηθευτή σε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

13.Διάφορα - Λοιπά

Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης προσδιορίζεται σε 30 μέρες, από την υπογραφή της σύμβασης. Θα αξιολογηθεί ο συντομότερος δυνατός χρόνος παράδοσης.

Τα έντυπα που θα συνοδεύουν το όχημα είναι :

Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική .

Β. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Ελληνική ή Αγγλική . Το όχημα θα είναι πλήρως έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. Θα παραδοθεί με τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό:

Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές τοποθετημένα σε θήκη ή ερμάριο σε κατάλληλη θέση, πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Φαρμακείο ( πλήρες ) σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς

Τρίγωνο

Σιδερένιες ζάντες 15’’ για ελαστικά διάστασης 185/65R 15

Ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός του οχήματος αποτυπώνεται στον παρακάτω πίνακα :

α.α.

Είδος

μον

Τιμή μον.

ποσότητα

σύνολο

1

Καινούριο επιβατικό αυτοκίνητο

πέντε (5) θέσεων βενζινοκίνητο κυλινδρισμού έως

1400 cc.

τεμάχια

10.483,00€

1

10.483,87

Δαπάνη

10.483,87

Φ.Π.Α. 24%

2.517,13

Σύνολο

13.000,00

Οι Προσφορές των ενδιαφερόμενων θα πρέπει να κατατεθούν σε σφραγισμένο φάκελο στο γραφείο πρωτοκόλλου του Δήμου Προσοτσάνης ως την Παρασκευή 13-12-2019 και ώρα 11:00π.μ. η αποσφράγιση τους θα γίνει την ίδια μέρα και ώρα 13:00.

Ο σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα παρακάτω:

Α .Έναν υποφάκελο « Δικαιολογητικά Συμμετοχής» στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

γ) Αποδεικτικό καταβολής ασφαλιστικών εισφορών της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου (του πρώην ΟΑΕΕ για τον εργοδότη και του πρώην ΙΚΑ για το προσωπικό), κατά περίπτωση, ανάλογα με τη νομική μορφή του προσφέροντα.

δ)Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης της εταιρείας, δηλαδή νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και τελευταίας τροποποίησης από τα οποία προκύπτει η τρέχουσα σύνθεση του Δ.Σ για τις Α.Ε. ή οι διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και η νόμιμη εκπροσώπηση της εταιρείας.

Β. Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» στον οποίο θα περιλαμβάνονται :

1. Τεχνικά φυλλάδια του προς προμήθεια αυτοκίνητου στα οποία θα φαίνονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του .

2.Αναλυτική τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου αυτοκινήτου σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές (αριθμ. 45/2019 Μελέτης)

3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986(Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναφέρονται τα εξής:

 • Ότι το προσφερόμενο όχημα θα συμφωνεί με τις τεχνικές προδιαγραφές της υπ΄αριθμ. 45/2019 μελέτης.

 • Η διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας (τουλάχιστον 2 έτη) και ο τρόπος αποκατάστασης των βλαβών ( παρ.11 της 45/2019 μελέτης).

 • Ο χρόνος παράδοσης του οχήματος έτοιμου προς χρήση σε χώρο που θα του υποδείξει ο Δήμος ο οποίος δεν πρέπει να ξεπερνάει τον 1 μήνα.

 • Στην τιμή προσφοράς του οχήματος περιλαμβάνεται α. η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του έτους των εξόδων ταξινόμησης, του εφοδιασμού του οχήματος με τις απαραίτητες πινακίδες καθώς και όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας β. το κόστος της τακτικής συντήρησης σε αναλώσιμα, λιπαντικά και εργασία από συνεργείο του προμηθευτή, στο χώρο εργασίας του οχήματος (Αμαξοστάσιο Δήμου Προσοτσάνης) ή σε εξουσιοδοτημένο από τον προμηθευτή συνεργείο, καθ όλη τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας.

 • Τα έντυπα –λοιπά είδη που θα συνοδεύουν το όχημα είναι :

Α. Βιβλίο οδηγιών χρήσης και συντήρησης στην Ελληνική .

Β. Εγχειρίδιο ανταλλακτικών εικονογραφημένο στην Ελληνική ή Αγγλική . Το όχημα θα είναι πλήρως έτοιμο να λειτουργήσει σύμφωνα με όλα τα παραπάνω. Θα παραδοθεί με τον παρακάτω πρόσθετο εξοπλισμό:

Σετ εργαλείων για μικροεπισκευές τοποθετημένα σε θήκη ή ερμάριο σε κατάλληλη θέση, πυροσβεστήρας σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Φαρμακείο ( πλήρες ) σύμφωνα με τον Κ.Ο.Κ.

Αντιολισθητικές αλυσίδες για τους κινητήριους τροχούς

Τρίγωνο

Σιδερένιες ζάντες 15’’ για ελαστικά διάστασης 185/65R 15

στ)Έναν υποφάκελο με την ένδειξη «Οικονομική προσφορά» στον οποίο θα περιλαμβάνεται:

1. Η οικονομική Προσφορά του οικονομικού φορέα (προμηθευτή ) σύμφωνα με το Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα .


ΑΡΧΕΙΑΕκτύπωση   Email