Προκήρυξη - Τεχνικού συμβούλου για το έργο «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων οικισμού Προσοτσάνης»

thyreos

Ο Δήμος Προσοτσάνης

προκηρύσσει

  δημόσιο διαγωνισμό με  ανοικτή διαδικασία
με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας  :

ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»


προεκτιμώμενης αμοιβής 162.370,80 €  (πλέον Φ.Π.Α.23%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με το Ν. 3316/2005 και τα εκτελεστικά του διατάγματα και αποφάσεις, όπως ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής της περιληπτικής Προκήρυξης για δημοσίευση  στον ελληνικό τύπο και με τους όρους του παρόντος τεύχους και
καλεί
κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

 

Προκήρυξη

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Τευχος Τεχνικων Δεδομενων

Τεύχος Προεκτιμώμενης Αμοιβής

 


Εκτύπωση   Email