Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένων Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

thyreos
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.                                                      
ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                               
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ                                  
Ταχ. Δ/νση : Πετρούσα Δράμας
(Παιδικός Σταθμός Πετρούσας)                     
Ταχ. Κώδικας: 66200                                                 
Πληρ: Τσιτσοπούλου Βασιλική                                     
Τηλ.: 25220-41840 -41205(φαξ)                    
Ηλεκτρ.Ταχυδρ.: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.                                           
 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
                                                             
Θέμα: Προκήρυξη – πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την πλήρωση θέσης Προϊσταμένων Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
   Ο Πρόεδρος του ΔΣ
    έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του Άρθρου Πέμπτου του ν.3839/2010 (ΦΕΚ 51/Α’) και των άρθρων 10 και 28 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄)

2.Την με αριθμ. 17/2-9-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης, Διεύθυνση Οργάνωσης και λειτουργίας ΟΤΑ, Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών

3.Τον ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ΦΕΚ 1410/10-6-2013

 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

1.Προκηρύσσουμε, την πλήρωση της θέσης προϊσταμένων των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης :

  • Α΄ Παιδικός Σταθμός Προσοτσάνης
  • Β΄ Παιδικός Σταθμός Προσοτσάνης
  • Παιδικός Σταθμό Πετρούσας
  • Παιδικός Σταθμός Σιταγρών
  • Παιδικός Σταθμός Φωτολίβους
  • Παιδικός Σταθμός Μικρόπολης 

2.Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν οι υπάλληλοι ειδικότητας : ΠΕ Νηπιαγωγών (προσωρινός),  ΠΕ Νηπιαγωγών και ΤΕ βρεφονηπιοκόμων με βαθμό Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ .

3.Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις τότε μπορούν να είναι υποψήφιοι με τον αμέσως κατώτερο βαθμό και εφόσον δεν υπάρχουν ούτε οι ανωτέρω, τότε υπάλληλοι με τον αμέσως μετά από αυτόν κατώτερο βαθμό.
4.Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012.
5.Η παρούσα τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας, με σχετικό αποδεικτικό. Η προκήρυξη κοινοποιείται σε κάθε υπάλληλο που πληρεί τις προϋποθέσεις για τις θέσεις που προκηρύσσονται.
6.Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα.
7.Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στο ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και στα γραφεία του Παιδικού Σταθμού Πετρούσας  μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων που αρχίζει την 16-9-2013.  Η αίτηση υποψηφιότητας με το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να υποβληθούν και με συστημένη επιστολή.

 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ

Μεσονύχτης Κυριάκος


Εκτύπωση   Email