ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ (κάτω του ορίου)

Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕΡΟΒΙΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΔΙΑΛΕΓΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ) ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ» με προϋπολογισμό 1.120.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων Αναθεωρήσεων σε ανοικτή δημοπρασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) και τους όρους της σχετικής διακήρυξης.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΕΠ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020» Κωδικός έργου: MIS 5010594 Κωδικός Ενάριθμου: 2018ΣΕ27510134

Στο προτεινόμενο έργο περιλαμβάνονται τα κάτωθι έργα:

  • η κατασκευή της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων τα οποία θα συλλέγονται με το πρόγραμμα Διαλογή στη Πηγή του Δήμου Προσοτσάνης και του Κ. Νευροκοπίου. Εντός του γηπέδου της εγκατάστασης θα διαμορφωθούν δύο διακριτοί ανοιχτοί χώροι στους οποίους θα λαμβάνουν χώρα οι διαδικασίες της κομποστοποίησης και της ωρίμανσης του κομπόστ. Θα τοποθετηθεί γεφυροπλάστιγγά και θα κατασκευαστεί στεγασμένος χώρος αποθήκευσης των εισερχομένων βιοαποβλήτων και πρασίνων καθώς και του τελικού προϊόντος (CPV 45213280-9 Κατασκευαστικές εργασίες για εγκαταστάσεις κομποστοποίησης).
  • η κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Ο χώρος θα διαμορφωθεί έτσι ώστε να χωρίζεται το οικόπεδο σε δυο επίπεδα υψομετρικής διαφοράς 4,5μ με την κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης και επίχωσης. Στο κάτω επίπεδο θα τοποθετηθεί η πρέσσα και θα αποθηκεύονται τα κοντέινερ προς μεταφορά στο ΧΥΤΑ ενώ στο πάνω επίπεδο θα κατευθύνονται τα απορριμματοφόρα τα οποία θα αδειάζουν στην ειδικά διαμορφωμένη χοάνη. (CPV 45232470-7 Σταθμός διαμετακόμισης αποβλήτων).

Η αναλυτική περιγραφή των επιμέρους εργασιών του παρόντος έργου γίνεται στο Τεύχος με τίτλο «Τεχνική Περιγραφή» σε συνδυασμό με τα λοιπά τεύχη.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.120.00,00 Ευρώ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών 819.836,10 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 147.570,50 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης

εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 145.110,99 €,

Αναθεώρηση 7.482,41 €

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα και ανατίθεται ως ενιαίο σύνολο για τους ακόλουθους λόγους :

Το αντικείμενο του έργου είναι συνεχές και δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί καθώς θα δημιουργηθούν προβλήματα στην ενοποίηση των εργολαβιών. Άλλωστε βασικά τμήματα υποδομών είναι κοινά (φυλάκιο εισόδου, διαμόρφωση εσωτερικής οδοποιίας κτλ) καθώς επίσης και οι διεργασίες είναι σχετικές και αλληλένδετες. Επομένως και από άποψη κατασκευής και λειτουργίας το έργο δεν μπορεί να τμηματοποιηθεί.

Το έργο υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά. Στην παρούσα εργολαβία εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/8.8.2014), με τις οποίες προβλέπεται η αντιστροφή υποχρέωσης του ΦΠΑ.

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής (πριμ), σύμφωνα με το άρθρο 149 του ν. 4412/2016 δεν προβλέπεται. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο. Σύμφωνα με την παράγραφο 10 εδ. α του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 (όπως προστέθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012), στις περιπτώσεις συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων έργων στις διακηρύξεις υποχρεωτικά περιλαμβάνεται δυνατότητα χορήγησης προκαταβολής. Η υποχρέωση αυτή εξακολουθεί να ισχύει και για τα προγράμματα της περιόδου 2014-2020 δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014. Μετά από αίτημα του Αναδόχου του Έργου, χορηγείται σε αυτόν έντοκη προκαταβολή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 150 και άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 15% επί της αξίας της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης καλύπτει και την παροχή ισόποσης προκαταβολής προς τον ανάδοχο, οπότε απαιτείται η επιπλέον κατάθεση από τον ανάδοχο εγγύησης προκαταβολής που θα καλύπτει τη διαφορά μεταξύ του ποσού της εγγύησης καλής εκτέλεσης και του ποσού της καταβαλλόμενης προκαταβολής (παρ. 1δ άρθρο 72 του Ν 4412/2016).

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής www.prosotsani.gr.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της διακήρυξης, σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 26-03-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 30-03-2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων, Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Έργων Οδοποιίας και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε) και 3 (β)του άρθρου 76 του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

Κάθε προσφέρων αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (αν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (αν πρόκειται περί ένωσης οικονομικών φορέων) ένας από τους λόγους του άρθρου 22Α της διακήρυξης.

Κάθε προσφέρων θα πρέπει να πληροί τα κριτήρια επιλογής των άρθρων 22.Β – 22.Δ της διακήρυξης.

Για την συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 α) του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής, που ανέρχεται στο ποσό των 22.400,00 ευρώ σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 15 της διακήρυξης.

Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό κατά τη διάταξη του άρθρου 97 του ν. 4412/2016, για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς τους και της εγγύησης συμμετοχής.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) ημερολογιακούς μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης. Οι αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες του έργου αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ.

Το αποτέλεσμα θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 

Προσοτσάνη, 06/03/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 53/2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΩΛΣΖΩΞΖ-Θ62)

 

Σημειώνεται ότι:

1. Η προκήρυξη σύμβαση και η Διακήρυξη δημοσιεύθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ.

2. Η Διακήρυξη αναρτάται στο ΕΣΗΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.prosotsani.gr).

3. Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 ν. 4412/2016 και αναρτάται στο πρόγραμμα “Διαύγεια” diavgeia.gov.gr.


ΑεχείαΕκτύπωση   Email