ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017»

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας/υπηρεσίας «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017», προϋπολογισμού 74.000,00 ευρώ με το Φ.Π.Α.

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Προσοτσάνης

Οδός: Χρ. Σακάρη 15

Ταχ.Κωδ.: 66200

Τηλ.: 2522350150

Telefax: 2522350181

E-mail: kaltsami@prosotsani.gr

Ιστοσελίδα: www.prosotsani.gr

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου www.prosotsani.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους.

3. Κωδικός CPV: 50110000-9

4. Τόπος παράδοσης της προμήθειας/εκτέλεσης της υπηρεσίας: ΔΗΜΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η μελέτη αφορά τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των οχημάτων του Δήμου Προσοτσάνης σε εξωτερικά συνεργεία συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ανταλλακτικών και ελαστικών που τυχόν θα προκύψουν το έτος 2017. Ο Δήμος Προσοτσάνης κατέχει τριάντα επτά (37) οχήματα στα οποία συμπεριλαμβάνονται απορριμματοφόρα, συρμοί μεταφοράς, φορτηγά, ημιφορτηγά, βυτιοφόρα, καλαθοφόρα, μηχανήματα έργων, επιβατικά, λεωφορείο κ.ά.

6. Χρόνος παράδοσης προμήθειας/εκτέλεσης υπηρεσίας: Οικονομικό έτος 2017.

7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 3 της Διακήρυξης.

8. Υποδιαίρεση σε τμήματα: 

Α) Ομάδα «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων» και «Προμήθεια Ανταλλακτικών»

Β) Ομάδα «Προμήθεια Ελαστικών»

9. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την 27 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Τρίτη. Η ώρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι 9:30 και η ώρα λήξης 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

10. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψήφιους αναδόχους από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού και για όλο το διάστημα ισχύος της σύμβασης.

11. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική

12. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους εξής Κ.Α: 10/6263, 20/6263, 25/6263, 30/6263, 30/6264, 10/6671, 20/6671, 25/6671, 30/6671, 30/6672, 10/6671.01, 20/6671.01, 25/6671.01, 30/6671.01, 30/6672.01 του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2017.

13. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

14. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ (www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου www.prosotsani.gr.

 

 


Εκτύπωση   Email