Πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων έτους 2021 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου κατά το άρθρο 118 παρ. 5 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α)

Ο Δήμος Προσοτσάνης, προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων έτους 2021 ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργου για συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 παρ. 5 και 6 του ν. 4412/2016 (απευθείας ανάθεση σύμβασης μέχρι 20.000,00€) και την υπουργική απόφαση ΔΝΣγ/σικ. 15299/ΦΝ 466/2-3-2017 (ΦΕΚ 900 Β/17.3.2017),

ΚΑΛΕΙ

κάθε ενδιαφερόμενο εργολήπτη Δημοσίων Έργων πoυ επιθυμεί να εγγραφεί στον κατάλογο για την ανάθεση έργων, στην ακόλουθη κατηγορία έργου του όρθρου 100 παρ. 1 του ν. 3669/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

  • ΟΔΟΠΟΙΙΑ

να υποβάλει σχετική αίτηση (υπόδειγμα της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα), που θα συνοδεύεται από αντίγραφο εργοληπτικού (ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού) πτυχίου εν ισχύ.

Η αίτηση και τα συνημμένα θα υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών από την παρούσα ανακοίνωση με τους εξής τρόπους:

α) αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στο Πρωτόκολλο του Δήμου Προσοτσάνης (Χρ. Σακάρη 15, Τ.Κ. 66200, Προσοτσάνη) μέχρι και την Πέμπτη 22/04/2021 και ώρα 14.00

β) ηλεκτρονικά μέσω e-mail στην ηλ. διεύθυνση texniki@prosotsani.gr έως τις 22/04/2021. Στην περίπτωση υποβολής μέσω e-mail, αποδεικτικό αποτελεί η καταγεγραμμένη από τον Η/Υ ημερομηνία και ώρα παραλαβής.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ


ΑΡΧΕΙΑΕκτύπωση   Email