Η ΔΗ.Κ.Ε.Π. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/2021(ΦΕΚ Α’ 6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021 (ΦΕΚ Α’ 130)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Π.

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν.4765/15-1-2021 (ΦΕΚ 6/Α’/2021) «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) και λοιπές διατάξεις».

2. Τις διατάξεις των άρθρων 205, 206 και 207 του κεφ. Γ’ του Ν.4820/2021 (ΦΕΚ 130 / Α ‘/ 23-07-2021) «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις»

3. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/172/οικ.15287/28-7-2021 53 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

4. Την με αριθ. πρωτ. 59589/11555/10-8-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

5. Την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 56 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».

6. Τον Εσωτερικό Κανονισμό Υπηρεσιών και Προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης.

7. Τις αριθ. πρωτ. 501/16-08-2021 και 502/16-08-2021 αποφάσεις αναστολής καθηκόντων προσωπικού της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

8. Την αριθ. 21/2021 (ΑΔΑ: ΩΔ99ΟΡ5Ι-ΠΝ9) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης, με την οποία εγκρίθηκε η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

9. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 555/2021 βεβαίωση ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά δύο (2) ατόμων ως εξής:

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικού αριθμού δύο (2) ατόμων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 4765/2021 (ΦΕΚ Α’6) και τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ.ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός ατόμων

101

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

(Κ.Η.Φ.Η.)

Μικρόκαμπος

ΔΕ Νοσηλευτών/τριών

3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμη σε περίπτωση μη άρσης αναστολής καθηκόντων)

1

102

Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Προσοτσάνης

Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων

(Κ.Η.Φ.Η.)

Μικρόκαμπος

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό

3 μήνες (με δυνατότητα παράτασης έως 3 μήνες ακόμη σε περίπτωση μη άρσης αναστολής καθηκόντων)

1

*Οι επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4820/2021.

Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις μήνες ακόμη.

Επισημαίνεται επίσης ότι η διάρκεια των ως άνω συμβάσεων δεν επηρεάζεται στην περίπτωση άρσης της αναστολής καθηκόντων των υπαλλήλων/ εργαζομένων, σε αντικατάσταση των οποίων έχουν προσληφθεί οι υπάλληλοι με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρ. 207 του Ν. 4820/2021. Ωστόσο, σε περίπτωση άρσης της αναστολής καθηκόντων, δεν δικαιολογείται η παράταση της αντίστοιχης σύμβασης εργασίας του προσληφθέντα δυνάμει των ως άνω διατάξεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β

Κωδικός θέσης

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

101

α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (Μ.Τ.Ε.Ν.Σ) ή Δ.Ι.Ε.Κ ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυμα-τολογίας (Βοηθός

Τραυματολογίας ορθοπεδικήςHealthReport.gr) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές παθήσεις ή Βοηθών Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτή δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή – τριας ή βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του βοηθού νοσηλευτή/τριας.

102

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997)

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

1. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (Ν2431/1996). Για τους πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. απαιτείται η γνώση της ελληνικής γλώσσας. Η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό ελληνομάθειας ( Ν2413/1996, άρθρο10,παρ.1).Για την κατηγορία ΤΕ προσωπικού πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2. Για τις ΔΕ &ΥΕ πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β1

2. Να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

4. Να μην έχουν κώλυμα πρόσληψης, ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο της πρόσληψης, (άρθρο 8 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2207/1994),ήτοι: α) να μην έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) να μην είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε, γ) να μην έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή και δ) να μην τελούν υπό δικαστική συμπαράσταση.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/176/οικ.16259/16-8-2021 Εγκύκλιο 56 του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Μέτρα & ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», ως κύριο κριτήριο πέρα των απαιτούμενων κατά τις κείμενες διατάξεις τυπικών προσόντων, βάσει των οποίων θα γίνει η η πρόσληψη του εν λόγω προσωπικού καθορίζεται η Εμπειρία σε συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Επικουρικά και μόνο στην περίπτωση που βάσει του κυρίου κριτηρίου κατάταξης της εμπειρίας δεν προκύπτει προσληπτέος υπάλληλος λόγω ισόβαθμης εμπειρίας, λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα και συγκεκριμένα:

α) Προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφές διδακτορικό δίπλωμα της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, μεταξύ αυτών προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν μεγαλύτερο βαθμό στο (βασικό) πτυχίο ή δίπλωμα. Μεταξύ των εχόντων τον αυτό βαθμό προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν τον αρχαιότερο, ως προς την ημερομηνία κτήσεως, (βασικό) τίτλο σπουδών.

β) Μεταξύ των υπολοίπων προτάσσονται οι υποψήφιοι που έχουν συναφή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Για τη μεταξύ τους σειρά κατάταξης εφαρμόζονται αναλόγως τα εκτιθέμενα στην ανωτέρω περίπτωση α’.

γ) Μεταξύ των λοιπών η σειρά κατάταξης καθορίζεται από το βαθμό του τίτλου σπουδών, εφαρμοζομένων, επίσης, κατά τα λοιπά, αναλόγως, των οριζομένων στην ανωτέρω περίπτωση α’.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως λαμβανόμενη υπόψη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στην διαδικασία επιλογής και της ζητούμενης από την παρούσα ανακοίνωση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τη θέση ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό λαμβάνεται υπόψη απασχόληση σε οποιαδήποτε καθήκοντα.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών

ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021», το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους, στην οποία δηλώνουν μία και μόνο επιλογή θέσης, πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικά:

  • Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.

  • Αντίγραφα τίτλων σπουδών σύμφωνα με την ειδικότητα και τα απαιτούμενα ως άνω δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

  • Τα απαιτούμενα στο παράρτημα για την απόδειξη της εμπειρίας δικαιολογητικά ανά περίπτωση.

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 στην οποία να δηλώνεται ότι έχει διαβάσει την προκήρυξη και αποδέχεται τους όρους αυτής.

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνει ο υποψήφιος/ια ότι: α. Δεν έχει καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή και στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος καθ' υποτροπή, συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής· β. Δεν είναι υπόδικος και δεν έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της προηγούμενης περίπτωσης, έστω και αν το αδίκημα παραγράφηκε γ. Δεν έχει, λόγω καταδίκης, στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή· δ. Δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής

  • Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 207 του Ν. 4820/21 (ΦΕΚ 130/23.07.2021 τεύχος Α'), οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει:

α) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού,

β) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate - EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β’ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης.

Χωρίς την ως άνω κατά περίπτωση βεβαίωση ή πιστοποιητικό δεν είναι δυνατή η πρόσληψη και η κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, μόνο ηλεκτρονικά στο e-mail: adep@otenet.gr.

Η αίτηση συμμετοχής που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από 23-09-2021 έως 27-09-2021.Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας. Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης στο δικτυακό τόπο του Δήμου Προσοτσάνης (www.prosotsani.gr).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης να γίνει στο κατάστημα της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Προσοτσάνης, στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Προσοτσάνης στο δικτυακό τόπο του Δήμου Προσοτσάνης (www.prosotsani.gr), καθώς και στο πρόγραμμα «Διαύγεια».

 

Ο Πρόεδρος

της ΔΗ.Κ.Ε.Π.

Κιλατζίδης Ελευθέριος


ΑΡΧΕΙΑΕκτύπωση   Email