ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του συνοικισμού Τσιφλίκι της Τ.Κ. Φωτολίβους

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Ο Δήμος Προσοτσάνης προκηρύσσει συνοπτικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«Κατασκευή κενοταφίων στα νεκροταφεία του συνοικισμού Τσιφλίκι της Τ.Κ. Φωτολίβους»,

με προϋπολογισμό «6.847,83» ευρώ

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα ΟΙΚ προϋπολογισμού 6.847,83€ (χωρίς ΦΠΑ) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

3. Είναι δυνατή η με ηλεκτρονικό τρόπο ελεύθερη, άμεση, πλήρης και δωρεάν πρόσβαση των ενδιαφερομένων στα τεύχη και έγγραφα της σύμβασης, τα οποία διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου Προσοτσάνης https://www.prosotsani.gr

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 18–07-2019, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09.30 π.μ. και ώρα λήξης 10:00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Προσοτσάνης.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα υποβληθεί με το σύστημα προσφοράς «με επί μέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 95, παρ. 2(α) του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής.

6. Το έργο χρηματοδoτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ Π.Ε.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Προσοτσάνης.

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Ε.Σ.Υ.

Γ.Σ.Υ.

Σ.Α.Υ.

Φ.Α.Υ.

Τ.Ε.Υ.Δ. (word)

 Τ.Ε.Υ.Δ. (pdf)

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 


Εκτύπωση   Email