Διακήρυξη «αντικατάσταση εξωτερικού δικτυού ύδρευσης τ.κ. Μεγαλοκάμπου – Σιταγρών – Αργυρούπολης - Μικροκάμπου Δήμου Προσοτσάνης»

thyreos

Ο Δήμος Προσοτσάνης

Διακηρύσσει

την με ανοικτή δημοπρασία επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου:


«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΚΑΜΠΟΥ – ΣΙΤΑΓΡΩΝ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ - ΜΙΚΡΟΚΑΜΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Προϋπολογισμού 2.050.000,00 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.),που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις α) του ν. 3669/08 και β) τους όρους του παρόντος τεύχους και καλεί τους ενδιαφερόμενους εργολήπτες να υποβάλλουν προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του ως άνω έργου.

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (Διορθωμένο)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email