ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

  1. Ο Δήμος Προσοτσάνης με έδρα Χρ. Σακάρη 15 , Τ.Κ. 66200, τηλ.: 25223 50110 – 111 - 115, e-mail: texniki@prosotsani.gr) προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Τ.Κ. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ», με προϋπολογισμό 83.064,51 Ευρώ και 102.999,99€ (με Φ.Π.Α. 24%) και CPV: 4521522-9

Το έργο αποτελείται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

α.«Χωματουργικά – καθαιρέσεις » με προϋπολογισμό 8.342.02 Ευρώ

β.«Τοιχοποιίες- επιχρίσματα» με προϋπολογισμό 4.946,20 Ευρώ

γ.«Επενδύσεις επιστρώσεις» με προϋπολογισμό 30.247,50Ευρώ

δ. «Κατασκευές ξύλινες ή μεταλλικές» με προϋπολογισμό 15.228,35Ευρώ και

ε. «Λοιπά τελειώματα» με προϋπολογισμό 2.357,00Ευρώ

Γενικό σύνολο εργασιών 61.121,07€, Γ.Ο & Ε.Ε 18% 11.001,79€, Απρόβλεπτα 15% 10.818,43€, Αναθεωρήσεις 123,22€, Εργολαβικό αντικείμενο χωρίς ΦΠΑ 83.064,51€, ΦΠΑ 24% 19.935,48€, & Εργολαβικό αντικείμενο με Φ.Π.Α. 102.999,99€.

 

2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ με προϋπολογισμό 83.064,51 (δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση) και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 

3. Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης του Συστήματος www. promitheus. gov. gr.

 

4. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 10-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10,00 π.μ.

 

5. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 16-04-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12,00μ.μ.

 

6. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Εναλλακτικές προσφορές δεν θα γίνουν αποδεκτές.

 

7. Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

 

8. Η ανάθεση θα γίνει σύμφωνα με τη μέθοδο της ανοικτής διαδικασίας και με μόνο κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάσει την τιμή.

 

9. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.prosotsani.gr.)

 

10.Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 1.662,00 Ευρώ και ισχύος έξι(6) μηνών και τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία του διαγωνισμού σύμφωνα με το άρθρο 15 της ηλεκτρονικής διακήρυξης.

 

11. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

 

12. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του προγράμματος ΣΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ και στον Κ.Α.: 10/7311.07

 

13. Προδικαστικές Προσφυγές/ Προσωρινή δικαστική προστασία κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 4.3 της Διακήρυξης.

 

14. Η παρούσα προκήρυξη θα δημοσιευτεί τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημέρες πριν από την προαναφερόμενη ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο.άρθρο 66 ν. 4412/2016

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΥΠΟ ΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Σ.Α.Υ.)

ΦΑΚΕΛΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ( Φ.Α.Υ.)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) (doc)

 


Εκτύπωση   Email