ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»

thyreos

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ»

προϋπολογισμού9.910,08€ με Φ.Π.Α. 24%

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 7.992,00€, ΦΠΑ: 1.918,08€).

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: Δήμος Προσοτσάνης, Οδός: Χρ. Σακάρη 15, ΤΚ.: 66200, Τηλ.: 2522350111, Φαξ: 2522350191, E-mail: texniki@prosotsani.gr.

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Προσοτσάνης https://prosotsani.gr.

3. Κωδικοί CPV: 34922000-6

4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:

α/α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΟ

1

ΛΕΥΚΟ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΧΡΩΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ)

7.020,00 €

1.684,80 €

8.704,80 €

2

ΓΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ

(ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 25 ΚΙΛΩΝ)

972,00 €

233,28 €

1.205,28 €

5. Χρόνος και τόπος παράδοσης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31-12-2018. Η προμήθεια θα παραδίδεται άμεσα στο εργοτάξιο του Δήμου Προσοτσάνης.

6. Δικαιούμενοι συμμετοχής: φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

7. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο του Δήμου Προσοτσάνης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Δευτέρα 21 Μαΐου 2018, ώρα 10:00. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

8. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. 30/6662.01 από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του προϋπολογισμού του Δήμου Προσοτσάνης οικονομικού έτους 2018.

9. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (http://www.eprocurement.gov.gr), στην ιστοσελίδα του Δήμου (https://prosotsani.gr), καθώς και σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα.

 
 

 

 

 


Εκτύπωση   Email