Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στο Δήμο Προσοτσάνης για την Προμήθεια Πινακίδων Οδοσήμανσης

thyreos

  «Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς στο Δήμο Προσοτσάνης»

 

Προκειμένου ο Δήμος Προσοτσάνης να προβεί στην απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΟΔΟΣΗΜΑΝΣΗΣ», παρακαλώ να στείλετε την οικονομική προσφορά σας για την προμήθεια πινακίδων που αναφέρονται αναλυτικά στην Τεχνική έκθεση και που έχει ως αντικείμενο τη σήμανση οδών εφαπτόμενων με σχολικά συγκροτήματα Γυμνασίου και ΓΕΛ ΕΠΑΛ Προσοτσάνης και την τοποθέτηση κατακόρυφης σήμανσης επί των οδών Ηφαίστου, Παπαδάκη και δημοτικής ανώνυμης οδού πλησίον της κεντρικής πλατείας του Δήμου Προσοτσάνης.

Ενδεικτικός Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός της προμήθειας 3.506,72 € με 24% ΦΠΑ.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά η οποία θα γίνει δεκτή ταχυδρομικά ή και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, στη διεύθυνση της έδρας του Δήμου : ΧΡ. ΣΑΚΑΡΗ 15, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗ, ΤΚ 66200

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε:

α. Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου .Η υποχρέωση αφορά ιδίως:1)στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. – Ε.Ε.), στους διαχειριστές, 2) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε. ) τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β. Φορολογική ενημερότητα

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016) (ΤΕΒΕ, ΕΦΚΑ & ΙΚΑ)

δ. Το ισχύον καταστατικό της εταιρίας.

 


Εκτύπωση   Email