Ευνοϊκή διάταξη Νόμου για τους οφειλέτες των Δήμων

thyreos

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ (Άρθρο 52 Ν.4483/2017)

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο του 52 Ν.4483/2017 (Φ.Ε.Κ. 107)

 

α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

 

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων  κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80 %),

 

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

 

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),

 

ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή προσαυξήσεων κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

 

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που θα βεβαιωθούν ταμειακά έως και 30 Σεπτεμβρίου 2017, δηλαδή δύο ( 2 ) μήνες μετά την δημοσίευση του Ν.4483/31-07-2017.

 

Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όσοι καταθέσουν την σχετική αίτηση στο Δήμο Προσοτσάνης, το αργότερο μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017.

 

Πληροφορίες σχετικά με την ισχύουσα ρύθμιση, δίνονται στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Προσοτσάνης και ειδικά στο ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και στα τηλέφωνα 2522 350 163, 2522 350 162 


Εκτύπωση   Email