ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

thyreos

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στη διαδικασία ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια ειδών της Ομάδας 9 « ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ» για το Ν.Π.του Δήμου Προσοτσάνης η οποία αποτελεί τμήμα της γενικότερης προμήθειας με τίτλο « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Ν.Π. ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

  • Την υπ΄αριθμ. Ελ. Συν.Κλιμ.Τμ. 7 Πράξη 113/2016,

  • Το άρθρο 120 παρ.3 και άρθρο 61 παρ.2 του Ν. 4412/2016

  • Την υπ΄αριθμ. 125/2016 απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το άγονο αποτέλεσμα του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για τα είδη της Ομάδας 9 «Είδη ιχθυοπωλείου» και αποφασίστηκε η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης .

  • Την υπ΄ αριθμ. 249/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ειδών της Ομάδας 9 « Είδη Ιχθυοπωλείου» χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της αρχικής μελέτης (17/2016).

  • Την υπ΄αριθμ.13038/26.09.2016 διακήρυξη του Δήμου οι όροι της οποίας ισχύουν στην παρούσα πρόσκληση.

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Προσοτσάνης πρόκειται να προβεί στην προμήθεια ειδών της Ομάδας 9 « Είδη Ιχθυοπωλείου» όπως αναλυτικά περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

CPV

ΦΟΡΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ

ΟΜΑΔΑ 9

ΕΙΔΗ ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ

03311000-2

Ν.Π. ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

2.500,00€

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι το μεγαλύτερο ποσοστόέκπτωσηςεπίτοιςεκατό(%)στηνόμιμαδιαμορφούμενηκάθεφορά μέσητιμήλιανικής πώλησης τουείδους τηνημέραπαράδοσης,όπως αυτήπροκύπτειαπότο εκάστοτεεκδιδόμενοδελτίο πιστοποίησηςτιμώντηςυπηρεσίας εμπορίουτηςΠεριφέρειαςΑΜΘ, σύμφωναμετιςδιατάξειςτου άρθρου13τουΝ.3438/2006.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω τηςδιαδικτυακής πύλης: www.promitheus.gov.gr/ τουΣυστήματος.

Ο Δήμος ως Αναθέτουσα Αρχή, θαπαρέχει,με ηλεκτρονικό μέσο και από την ημερομηνία

δημοσίευσης της πρόσκλησης ελεύθερη,άμεση καιπλήρηπρόσβασηστουςόρους της μέση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης :http://www.prosotsani.grκαθώς και στη διαδικτυακήπύλη: www.promitheus.gov.gr.

 

ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡ/ΗΝΙΑ

ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr

του Ε.Σ.ΗΗ.Σ.

06.12.2016

06.12.2016 και ώρα

14:00

19.12.2016και ώρα

20:00

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας , δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα .

Οχρόνοςυποβολής τηςπροσφοράς καιοποιαδήποτεηλεκτρονικήεπικοινωνίαμέσωτου Συστήματος βεβαιώνεται αυτόματααπότοσύστημαμευπηρεσίες χρονοσήμανσηςσύμφωναμε ταοριζόμεναστηνπαρ.3τουάρθρου6τουΝ.4155/13καιτοάρθρο6 τηςΥ.Α.Π1-2390/2013 “Τεχνικέςλεπτομέρειες καιδιαδικασίεςλειτουργίαςτου ΕθνικούΣυστήματος Ηλεκτρονικών ΔημοσίωνΣυμβάσεων.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Περισσότερα...

 

 

 

 


Εκτύπωση   Email