Πρόγραμμα ψηφοφορίας για τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις Περιφερειακές και Δημοτικές εκλογές Της 26ης Μαΐου και 2ας Ιουνίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΤΗΣ 26ης ΜΑΪΟΥ ΚΑΙ 2ας ΙΟΥΝΙΟΥ 2019

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις

α) των άρθρων 1 και 3 παρ.8 του ν. 4255/2014 «Εκλογή μελών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α’).

β) τις διατάξεις των άρθρων 39, 51-55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’/15-3-12) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών»

γ) το Π.Δ. 38/2019, (ΦΕΚ 64 Α΄/24-04-2019) «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

δ) τις με αριθμ. 29745/19-4-2019 (ΦΕΚ 1366 Β΄) και 33697/3-5-2019 (ΦΕΚ 1501 Β΄), Υπουργικές Αποφάσεις.

ε) του ν. 1427/1984 (Α΄ 40) «Άσκηση του εκλογικού δικαιώματος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, από τους Έλληνες που διαμένουν ή θα βρίσκονται την ημέρα των εκλογών σε ένα από τα λοιπά κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

στ) της 2018/937(ΕΕ) απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον καθορισμό της σύνθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά στην Κοινοβουλευτική περίοδο 2019-2024 και τον ν. 4244/2014 (Α΄ 60).

ζ) της με αριθ. 75622/2583/4-5-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ με την οποία καθορίστηκαν τα εκλογικά τμήματα και τα καταστήματα ψηφοφορίας του Νομού Δράμας για τις Ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου 2019.

2. Τον αριθμό των εκλογέων ανδρών και γυναικών του Δήμου, των εγγεγραμμένων στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π. Δ. 26/2012 εκλογέων (το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα κ.λ.π.) καθώς και τους εκλογείς άνδρες και γυναίκες που είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους και των Ετεροδημοτών καθώς των Κοινοτικών Εκλογέων.

3.Την αριθ. 65/2019 από 12/5/2019 Απόφαση του Α1΄ Πολιτικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, με τις οποίες ανακηρύχθηκαν οι υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων, για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 (25ης Μαΐου 2019 για το εξωτερικό).

  1. Τις διατάξεις των άρθρων 125 και 134 παρ. 5, του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α΄/7-06-2010)

  2. Την με αριθμ. 5/2019 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης και τις με αριθμ. 14/2019, 19/2019 Διορθωτικές Αποφάσεις του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ροδόπης με τις οποίες ανακηρύχθηκαν για τις Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 οι αναφερόμενοι σε αυτές, Υποψήφιοι Συνδυασμών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

  3. Την με αριθμ. 75622/2583/4-5-2019 Απόφαση Καθορισμού Εκλογικών Τμημάτων και Καταστημάτων Ψηφοφορίας, του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ.

  4. Τις διατάξεις 51-55 του Π.Δ. 26/2012 (ΦΕΚ 57 Α’/15-3-12) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών», όπως έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν. Τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012.

  5. Τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012.

  6. Τις διατάξεις των Ν.4406 ΦΕΚ 133/26-7-2016 Α΄ και Ν.4555 ΦΕΚ 133/19-7-2018 Α΄

  7. Τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ 87, Α΄, «Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 118 του Ν. 4604/2019 ΦΕΚ 50, Α΄

  8. Την με αριθμ. πρωτ. 30309/19-4-2019 Εγκύκλιο 21 του Υπουργείου Εσωτερικών.

  9. Το με αριθμ πρωτ. 33726/3-5-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

Αποφασίζουμε

Η ψηφοφορία θα διενεργηθεί την 26η Μαΐου 2019 ημέρα Κυριακή και θα αρχίσει την 07:00 ώρα και θα λήξει την 19:00 ώρα.

Τα εκλογικά καταστήματα που θα ψηφίσουν οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου αναφέρονται στην ίδια απόφαση.

Επίσης Γνωστοποιούμε

  1. Ότι για την εκλογή των είκοσι ενός (21) μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 (25ης Μαΐου 2019 για το εξωτερικό), ανακηρύχθηκαν από τον Άρειο Πάγο οι κατωτέρω υποψήφιοι κατά συνδυασμούς κομμάτων και συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για ολόκληρη την Επικράτεια:

 

Διαβάστε περισσότερα


Εκτύπωση   Email