Ορισμός Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134) και συμπληρώθηκε από το άρθρο 47 του Ν.4647/19

  2. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει."

  3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ.3ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

  4. την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019:Ορισμός Αντιδημάρχων.

     

  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ. 2444/2-11-2011 τεύχος Β΄)

  6. Την αριθ.263/9509/2-9-2019 απόφασή μας για τον Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

  7. Την αριθ.341/13404/19-11-2019 απόφασή μας περί ορισμού Εντεταλμένου Συμβούλου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ανακαλεί την αριθ.341/13404/19-11-2019 απόφασή μας και ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο κ.ΣΑΡΙΔΗ ΑΛΚΗ του ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ ως άμισθο Αντιδήμαρχο του Δήμου Προσοτσάνης, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου με θητεία από 19-12-2019 μέχρι 31-12-2021, και του μεταβιβάζει αρμοδιότητες Κοινωνικής Προστασίας και δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 άρθρου 68 του Ν. 4623/2019 και να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Δήμου. 

Κοινοποίηση:
– κ. Αντιδήμαρχο
– Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων
– Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ


Εκτύπωση   Email