Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση στο ΝΠΔΔ

npddlo

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση»

Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

  1. Την με αριθ. 38/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία διαπιστώνεται η αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού με δίμηνη σύμβαση, που επικυρώθηκε με την αριθμ. 14512/11-10-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

  2. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 86 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ.)και της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10

  3. το άρθρο 212 του ν. 3584/07

  4. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09

  5. την εξασφαλισμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

  6. Την αριθμ. 533/14-10-2016 ανακοίνωση για την πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού και το από 14-10-2016 αποδεικτικό ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης

  7. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων

     

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την πρόσληψη των κάτωθι:

α/α

Επώνυμο

Όνομα

Πατρώνυμο

Ειδικότητα-παρεχόμενες εργασίες

Χρονικό διάστημα απασχόλησης

1

Αγγελούσης

Στέφανος

Αθανάσιος

ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων (για τα γήπεδα)

1-11-2016/31-12-2016

2

Γουρνίκη

Μαρία

Γεώργιος

ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων (για τα γήπεδα)

1-11-2016/31-12-2016

3

Ουζούνη

Αικατερίνη

Ανδρέας

ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων (για τα γήπεδα)

1-11-2016/31-12-2016

4

Λούτσκα

Όλγα

Ιωάννης

ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων (για τα γήπεδα)

1-11-2016/31-12-2016

 

Ως έκτακτους υπαλλήλους της κατηγορίας ΥΕ Φροντιστών Γηπέδων για τα Γήπεδα του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης , με δίμηνη σύμβαση, σύμφωνα με τη διαδικασία και τους κανόνες που ορίζουν το άρθρο 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Οι παραπάνω θα ακολουθούν το ωράριο των τακτικών υπαλλήλων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Μεταξύ των ανωτέρω και του ΝΠΔΔ θα υπογραφούν Συμβάσεις.

Οι Παραπάνω αν δεν εμφανισθούν ή αποχωρήσουν πριν την λήξη του δίμηνου θα αντικατασταθούν.

Η δαπάνη για την μισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2016 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.

Οι αποδοχές των ανωτέρω θα είναι αυτές που προβλέπονται από τον Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α΄) και η πληρωμή θα γίνεται εις βάρος των ειδικών πιστώσεων και ΚΑ του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης οικ. έτους 2016.  

 


Εκτύπωση   Email