ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 npddlo

«Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.»

Ο Πρόεδρος του ΔΣ κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, υπέβαλλε προς το ΔΣ: το σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας των Αθλητικών εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης (που συνέταξε η Διεύθυνση του ΝΠΔΔ ) για επεξεργασία και ψήφιση.

Το ΔΣ αφού εξέτασε αναλυτικά και κατ’ άρθρο το σχέδιο Κανονισμού αφού έκανε τις δέουσες τροποποιήσεις και παρεμβάσεις, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων

Ομόφωνα αποφασίζει και ψηφίζει τον :

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Άρθρο 1ο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισμός καθορίζει το γενικό πλαίσιο διαχείρισης και λειτουργίας όλων των εγκαταστάσεων/υποδομών άθλησης, κλειστών και υπαίθριων, του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης. Μέσω της εφαρμογής του παρόντος κανονισμού επιδιώκεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και υποδομών του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης με σκοπό:

  • την υποστήριξη και προαγωγή του μαζικού -λαϊκού αθλητισμού όλων των ηλικιών.

  • την υποστήριξη του σωματειακού αθλητισμού.

  • την υποστήριξη και ανάπτυξη του Σχολικού Αθλητισμού όλων των βαθμίδων.

  • την υποστήριξη και ανάπτυξη της σωματικής, πνευματικής και ηθικής αγωγής των κατοίκων και ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων του Δήμου Προσοτσάνης.

  • την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, επιστημονικών, συνεδριακών εκδηλώσεων Διεθνούς, Εθνικού, Περιφερειακού, Νομαρχιακού επιπέδου και φορέων τοπικού χαρακτήρα.

  • την υποστήριξη και διοργάνωση αθλητικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών ή άλλων εκδηλώσεων για τα άτομα με αναπηρία.

  • Την υποστήριξη της λειτουργίας του εργαστηρίου αθλητικής απόδοσης και υγείας με την καταγραφή και αξιολόγηση όλων εκείνων των παραγόντων που επηρεάζουν την καλή υγεία και την απόδοση των αθλητών.

Δείτε ολόκληρο το έγγραφο 

 


Εκτύπωση   Email