Κλείσιμο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης ως ένδειξη πένθους

thyreos

ΘΕΜΑ: «Κλείσιμο του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης ως ένδειξη πένθους».

Ο Δήμαρχος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:
1. Το γεγονός του τραγικού θανάτου του κ.Αμεριάδη Δημητρίου, Εκπαιδευτικού του 2 ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης
2. Την σύμφωνη γνώμη του Δ/ντή Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν.Δράμας
3. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α ́ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»
4. Το άρθρο 75 παρ. Ι περιπτ. στ «Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού» του Ν.3463/2006, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 παρ.4 περίπτ.27 του Ν.3852/2010
5. Την παρ.1 του άρθρου 282 του Ν.3852/2010
6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 του Π.Δ.79/2017 «Οργάνωση και λειτουργία Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ


Τη διακοπή των μαθημάτων στις 20 Νοεμβρίου 2018 και το κλείσιμο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Προσοτσάνης σε ένδειξη πένθους, για τον αιφνίδιο θάνατο του κ.Αμεριάδη Δημητρίου, Εκπαιδευτικού του 2 ου Δημοτικού Σχολείου.

Με υπευθυνότητα της Διευθύντριας να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί και ο σύλλογος γονέων του σχολείου.
Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο.


Εκτύπωση   Email