Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης»

thyreos

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2017

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014 - 2010» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ» ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΙΤΛΟΣ: «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»

Ο Δήμος Προσοτσάνης

Έχοντας υπόψη:

 

1) Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-4-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/τ.Α΄/31-10-2016).

 

2) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

 

3) Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/ 14-3-2012).

 

4) Τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 ΦΕΚ Α΄ 161 και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α΄/26-3-2014).

 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014: α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (EE L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).

 

6) Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α΄/7-7-2016).

 

7) Την υπ’ αριθμ. Δ23/ΟΙΚ. 14435-1135 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός ελάχιστων προδιαγραφών λειτουργίας των Κέντρων Κοινότητας» (ΦΕΚ 854/τ.Β΄/30-3-2016).

 

8) Την υπ’ αριθμ πρωτ. 4447/29-11-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΙ47ΛΒ-Ρ7Η) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με θέμα «Ένταξη της Πράξης “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ” με Κωδικό ΟΠΣ 5002087 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”».

 

9) Την υπ' αριθμ. 12/31-1-2017 (ΑΔΑ: ΩΑΙΙΩΞΖ-Μ60) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης με θέμα «Α) Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης” με Κωδικό ΟΠΣ 5002087 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020”», Β) Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 67.200,00€ (για το έτος 2017) από πιστώσεις του Ε.Π. “Ανατολική Μακεδονία Θράκη 2014-2020” για την υλοποίηση της Πράξης, Γ) Έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα, Δ) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού».

  

10) Την υπ αριθμ. πρωτ. 2225/17-2-2017 (ΑΔΑ: Ω7Μ5ΟΡ1Υ-ΠΤΣ) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με θέμα «Έλεγχος νομιμότητας της σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ αριθμ. 12/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Προσοτσάνης Ν. Δράμας περί «α) Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης στο Ε.Π. Α.Μ.Θ. 2014-2020, β) αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 67.200,00 ΕΥΡΩ (για το έτος 2017) από πιστώσεις του Ε.Π. για την υλοποίηση της πράξης, γ) έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα, δ) έγκριση πρόσληψης προσωπικού».

 

11) Την υπ’ αριθμ. 56/17-2-2017 απόφαση του Δημάρχου Προσοτσάνης με θέμα «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με τίτλο “ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002087».

 

12) Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2666/2-3-2017 βεβαίωση του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Προσοτσάνης περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας Ανακοίνωσης.

 

 

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ – ΕΚΤ» - ΤΙΤΛΟΣ «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Προσοτσάνης» στο Δήμο Προσοτσάνης, που εδρεύει στην Προσοτσάνη Νομού Δράμας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

Διαβάστε περισσότερα...

 

 

{tab=Αρχεία}
{/tabs}

 


Εκτύπωση   Email