ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

thyreos

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΤΗΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. 31/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης στην 2η / 27-02-2018 τακτική συνεδρίαση του, έλαβε την υπ΄αριθμ. 31/2018 απόφαση του με θέμα «« Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5/2018 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα « Ψήφιση του κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών του ΝΠΔΔ σύμφωνα με το Πρότυπο Κανονισμό (αριθμ. 4187/29-11-2017 ΚΥΑ».

Με την εν λόγω κανονιστική απόφαση το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα περιληπτικά τα παρακάτω :

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ

 

Άρθρο 1ο

Σκοπός Παιδικών Σταθμών

Οι Παιδικοί Σταθμοί του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ αποτελούν κυρίως δομές αγωγής και διαπαιδαγώγησης για παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Άρθρο 2ο

Όργανα διοίκησης

Το ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης Τμήμα του οποίου αποτελεί η προσχολική αγωγή και οι 7 Παιδικοί Σταθμοί .Διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Προσοτσάνης από το οποίο εξαρτάται και εποπτεύεται, όπως ορίζεται ειδικότερα από τις κείμενες διατάξεις και αναφέρεται στο άρθρο 6 του ΟΕΥ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης ΦΕΚ 1410/Β΄/10-6-2013.

Άρθρο 3ο

Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών

1. α. Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών, εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. …….Στους Παιδικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά νήπια από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. 2. Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Δήμου, στον οποίο κατοικούν..3. Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζόμενων γονέων, τα παιδιά των ανέργων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη ιδιαίτερης φροντίδας για κοινωνικούς λόγους .4. Για την εγγραφή των παιδιών στους Παιδικούς Σταθμούς προσκομίζονται δικαιολογητικά.

Άρθρο 4ο

Διακοπή φιλοξενίας

 1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών από τους Παιδικούς Σταθμούς ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου.

Άρθρο 5ο

Οικονομική Συμμετοχή

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου, μετά από πλήρως τεκμηριωμένη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να ορίζει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων παιδιών.

Άρθρο 6ο

Μεταφορά παιδιών.

 1. Σε περίπτωση που μεταφέρονται νήπια στους Σταθμούς με μεταφορικό μέσο που αυτοί διαθέτουν πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς των νηπίων.

Άρθρο 7ο

Λειτουργία Σταθμών

1. Η λειτουργία των Παιδικών, Σταθμών αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες την εβδομάδα, δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Άρθρο 8ο

Συγκρότηση Σταθμών σε Τμήματα

1. Κάθε Παιδικός Σταθμός συγκροτείται:

α) Από τμήματα νηπίων 2,5 ετών -3,5 ετών β) Από τμήματα νηπίων 3,5 ετών μέχρι την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

2. Κάθε τμήμα Παιδικού Σταθμού, στο οποίο απασχολούνται μία/ένας (1) παιδαγωγός και μία/ένας (1) βοηθός, εξυπηρετεί έως 25 παιδιά.

Άρθρο 9ο

Ιατρική παρακολούθηση

 1. Η παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο Σταθμό, αποτελεί υποχρέωση του φορέα στον οποίο ανήκει ο Σταθμός και ενεργείται από παιδίατρο, ο οποίος επισκέπτεται το Σταθμό ανά 15 ημέρες.

Άρθρο 10ο

Ημερήσια Απασχόληση Παιδιών

 1. Στους Παιδικούς Σταθμούς εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών.

Άρθρο 11ο

Διατροφή Παιδιών

Στα νήπια κάθε Σταθμού παρέχεται η απαραίτητη ποιοτικά και ποσοτικά τροφή (πρωινό και μεσημεριανό κάθε ημέρα).

Άρθρο 12ο

Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού

Το προσωπικό των Παιδικών Σταθμών είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία τους.

Άρθρο 13ο

Ειδικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Προσωπικού

Άρθρο 14ο

Τηρούμενα Βιβλία

 Σε κάθε Σταθμό τηρούνται τα ακόλουθα βιβλία (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή):

Άρθρο 15ο

Ειδικοί Κανόνες για το Προσωπικό

Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του Σταθμού είναι ανάλογες με το κατά νόμο ωράριο εργασίας του και τις ώρες λειτουργίας του Σταθμού.

Άρθρο 16ο

Κανονική Άδεια Προσωπικού

1. Το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά στους Σταθμούς που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου των Δήμων, κατά τις ημέρες μη λειτουργίας αυτών βάσει του άρθρου 7 του παρόντος, έχει διακοπές εργασίας.

Άρθρο 17

Τελικές Διατάξεις-Έναρξη Ισχύος

Ο Παρών ισχύει από την ψήφισή του από το ΔΣ του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης και κάθε άλλος Κανονισμός παύει να ισχύει από την έναρξη ισχύος αυτού.

Η κανονιστική αυτή απόφαση εκδίδεται και θα δημοσιευθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του ΔΚΚ(Ν.3463/2006).

 

Διαβάστε την 31/2018 απόφσαση του Δ.Σ.


Εκτύπωση   Email