Εμφάνιση Ευλογιάς των προβάτων στην Ευρωπαϊκή Τουρκία

anakoinwsh2

Σε συνέχεια του ως άνω αναφερομένου σχετικού μας εγγράφου, με το οποίο σας γνωστοποιήθηκε η ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων λόγω εμφάνισης κρούσματος Ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ευρωπαϊκή Τουρκία, στις 17/04/2017 και έχοντας υπόψη ότι:

i. έχουν παρέλθει ήδη τέσσερις και πλέον μήνες από την ημερομηνία εμφάνισης του κρούσματος χωρίς περαιτέρω εξέλιξη του νοσήματος

ii. η συνέχιση υλοποίησης των περιοριστικών μέτρων δημιουργεί επιπρόσθετα προβλήματα στο εμπόριο ζώντων ζώων, τροφίμων ζωικής προέλευσης και γεωργικών προϊόντων(χορτονομής)

iii. ότι ουσιαστικά και σε πολύ μεγάλο βαθμό εξέλιπαν οι λόγοι επιβολής των περιοριστικών μέτρων και ως εκ τούτου αυτά θα πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να διευκολυνθεί η άσκηση του εμπορίου

iv. ότι παρόλα αυτά o κίνδυνος μετάδοσης κάποιου επιζωοτικού νοσήματος από την Τουρκία είναι διαρκής και οι Κτηνιατρικές υπηρεσίες , οι κτηνοτρόφοι και γενικά όλοι οι εμπλεκόμενοι θα πρέπει να είναι σε αυξημένη επαγρύπνηση και συνεχή ετοιμότητα, είναι ανάγκη τα περιοριστικά μέτρα που αναφερόταν στο με αριθμ. Πρωτ.: 824/79911/19/06/2017 έγγραφό μας να τροποποιηθούν ως εξής: 

 

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο 


Εκτύπωση   Email