Διεξαγωγή κλήρωσης για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν σε Επιτροπές για το έτος 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

  1. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β')

  2. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

  3. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συμμετοχή τους στις παρακάτω επιτροπές για το έτος 2020 :

     

α/α

Περιγραφή επιτροπής

1

Διενέργειας δημοπρασιών αρ.1 του ΠΔ 270/1981

2

Εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων του αρ.7 ΠΔ 270/1981 και αρ.194 Ν.3463/06

3

Εκποίησης – Αγοράς και Εκμίσθωσης κινητής και ακίνητης περιουσίας αρ.186,191,192 του Ν.3463/06

4

Παραλαβής προμηθειών

5

Παραλαβής αντικειμένου τμηματικού ή συνολικού συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

6

Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών έτους

7

Παραλαβής μικρών έργων και εργασιών συντήρησης ποσού έως 5.869,41€.

8

Εκτίμησης κινητών του άρθρου 199 παρ.6 του Ν.3463/06 για καταστροφή.

9

Συντήρησης και επισκευής οχημάτων

Γνωστοποιούμε

ότι η Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, την Τετάρτη 04-12-2019, ώρα 10:00 πμ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που θα συμμετέχουν στις προμνημονευόμενες Επιτροπές για το έτος 2020.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.prosotsani.gr)


Εκτύπωση   Email